Έκθεση Πεπραγμένων 2013-2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013-2014

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΔΔΥ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.Αξιολόγηση

Το σχολικό έτος 2013-2014 αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης 275 μαθητές και μαθήτριες, 126 από τους οποίους  προσήλθαν για επαναξιολόγηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών (8 της προσχολικής αγωγής, 60 της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 58 της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνεται ο αριθμός των μαθητών που αξιολογήθηκαν από το ΚΕΔΔΥ Ν. Ξάνθης, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013- 2014, ανά κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, φύλο και τάξη φοίτησης. Επίσης, φαίνεται και ο αριθμός των γνωματεύσεων και των εξατομικευμένων προγραμμάτων που συντάχθηκαν και δόθηκαν στους γονείς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Στις γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν φαίνονται:

 • Ο αριθμός των μαθητών που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2013 – 2014 ανά φύλο και βαθμίδα εκπαίδευσης,
 • Η ποσοστιαία κατανομή των μαθητών που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2013 – 2014 ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και
 • Η ποσοστιαία κατανομή των μαθητών (ξεχωριστά για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης) που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2013 – 2014 ανά κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

ΓΡΑΦΗΜΑ 1

ΓΡΑΦΗΜΑ 2

ΓΡΑΦΗΜΑ 3

ΓΡΑΦΗΜΑ 4

ΓΡΑΦΗΜΑ 5

 Εργαλεία Αξιολόγησης

Α/θμια εκπ/ση

Β/θμια εκπ/ση

WIPSI

Ναι

Όχι

WISC III

Ναι

Ναι

Αθηνά test

Ναι

Ναι

Διερευνητικά-ανιχνευτικά εργαλεία (κριτήρια) των μαθησιακών δυσκολιών

Ναι

Μόνο για μαθητές γυμνασίου

Achenback

(για παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς)

Ναι

Ναι

Test Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής

Ναι

Ναι

Raven

Ναι

Ναι

C.A.T.

Ναι

Όχι

Εκπαιδευτική αξιολόγηση με άτυπο υλικό

Ναι

Ναι

Άτυπο ερωτηματολόγιο

για εκπαιδευτικούς

Ναι

Ναι

Στο σύνολο των περιστατικών ενεπλάκησαν όλες οι ειδικότητες του προσωπικού. Τη φετινή χρονιά υπήρχαν στην υπηρεσία μία εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής, τρεις εκπ/κοί α/θμιας εκπ/σης (συμπεριλαμβανομένου του προϊσταμένου), δύο εκπαιδευτικοί β/θμιας, μία ψυχολόγος, μία κοινωνική λειτουργός και ένας διοικητικός υπάλληλος. Στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», τοποθετήθηκαν τον Ιανουάριο του 2014, δύο προσωρινοί αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, μία ψυχολόγος και μία κοινωνική λειτουργός, με πλήρες ωράριο. Η ψυχολόγος από τις 5/3/2014 έως το τέλος της σύμβασής της απουσίαζε λόγω άδειας κύησης και λοχείας ενώ η κοινωνική λειτουργός παραιτήθηκε στις 25/4/2014. Επίσης, στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων του ΥΠΑΙΘ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΑΠ 1,2,3)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», τοποθετήθηκαν, από 15/1/2014 έως 30/6/2014 δύο ψυχολόγοι με πλήρες ωράριο. Σύμφωνα με τον Νόμο η στελέχωση της υπηρεσίας πρέπει να απαρτίζεται από 1 ψυχολόγο, 1 κοιν. λειτουργό, 3 εκπ/κούς α/θμιας, 1 εκπ/κο Προσχ. Αγωγής, 2 εκπ/κούς β/θμιας και 1 διοικητικό υπάλληλο.

 

Προβλήματα:

Ο μικρός αριθμός του προσωπικού είναι ανεπαρκής για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Νομού.

Η στελέχωση της υπηρεσίας με το απαραίτητο επιπλέον προσωπικό έγινε καθυστερημένα και λόγω διαφόρων προσωπικών θεμάτων (εγκυμοσύνη, παραίτηση) έμειναν στην υπηρεσία για μικρό χρονικό διάστημα.

Είναι εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολο στη σύνταξη του ΕΠΕ να εμπλακούν οι εκπαιδευτικοί της τάξης, οι σύμβουλοι γενικής αγωγής (όπως αναφέρεται στον κανονισμό λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ).

Για τους μαθητές που φοιτούν σε κανονική τάξη είναι δύσκολη η εφαρμογή του ΕΠΕ από τους εκπαιδευτικούς της τάξης.

Τα εγκεκριμένα εργαλεία αξιολόγησης δεν είναι κατάλληλα για μαθητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η ελληνική (μουσουλμανόπαιδες, τέκνα μεταναστών).

Θεωρείται απαραίτητη η συμβολή και άλλων ειδικοτήτων (πχ λογοθεραπευτή, παιδοψυχιάτρου, εργοθεραπευτή) όπως προβλέπεται και από το νόμο της Ειδικής Αγωγής.

3. Υποστήριξη

(Άρθρο 4, παρ.2 εδ. Β, Υπ. Απ. Γ6/4494, 2001)

 Η υποστήριξη που παρείχε η υπηρεσία μας αφορούσε αφενός τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και αφετέρου την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη των γνωματεύσεων και των ΕΠΕ, την ενημέρωση των οικογενειών σχετικά με τις δυσκολίες των παιδιών, την τοποθέτηση των παιδιών (όσων δεν φοιτούσαν σε κάποια σχολική μονάδα) στα κατάλληλα σχολικά πλαίσια και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς.

 Η ψυχολογική-συναισθηματική υποστήριξη για το μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων που χειρίστηκε η υπηρεσία μας περιελάμβανε περιορισμένο αριθμό συναντήσεων με τους γονείς επιδιώκοντας την θετική τους στάση απέναντι στο πρόβλημα των μαθητών και την κινητοποίηση τους για την συστηματική συνεργασία με τα σχολεία. Προς την ίδια κατεύθυνση πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

 Μετά από αξιολόγηση των αναγκών του κάθε μαθητή -σε ορισμένες περιπτώσεις- σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν προγράμματα συμβουλευτικής της οικογένειας ώστε να δημιουργηθεί ένα υποβοηθητικό πλαίσιο που θα βοηθήσει τον μαθητή να ξεπεράσει τις δυσκολίες του.

Προβλήματα

Ο περιορισμένος αριθμός προσωπικού είναι αδύνατον να καλύψει υποστηρικτικά όλα τα σχολεία του Νομού.

 

4. Ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης

Το σχολικό έτος 2013-2014 δεν ιδρύθηκαν στο νομό Ξάνθης νέα τμήματα ένταξης ή ΣΜΕΑΕ. Επίσης, δεν έγιναν εισηγήσεις για ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης ή ΣΜΕΑΕ, καθώς δεν υπήρξε από τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου, η προαπαιτούμενη πρόσκληση για την σύνταξη και αποστολή των σχετικών προτάσεων – εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα του άρθρου 34, παρ. 4 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008).

5. Ευαισθητοποίnση

 (Άρθρο 4, εδ. Γ, Υπ.Aπ. Γ6/4494, 2001)

Από 14/10/2013 έως 9/12/2013  Είκοσι πέντε (25) επισκέψεις σε σχολεία αρμοδιότητας μας για ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις ΕΔΕΑΥ

Από 7/10/2013 έως 9/10/2013  Σειρά εκδηλώσεων στο Δημοτικό Σχολείο Σμίνθης και στο Γυμνάσιο Σμίνθης (στις 7/10/2013), στο Δημοτικό Σχολείο Ευμοίρου και στο Γυμνάσιο Ολβίου (στις 8/10/2013) και στο Δημοτικό Σχολείο Δροσερού, στο 7ο Γυμνάσιο Ξάνθης και στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης (στις 9/10/2013) με θέμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ»  από κοινού με το παράρτημα Ξάνθης της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, την Ε.Λ.Μ.Ε. Ξάνθης, το Διδασκαλικό Σύλλογο Ξάνθης, το Σύλλογο Δασκάλων Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, την Παιδιατρική Κλινική του Γεν. Νοσοκομείου Ξάνθης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης (με τον συγγραφέα παραμυθιών Δημήτρη Αβούρη)

 24/10/2013 Επιμορφωτικό σεμινάριο, στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης, για τους εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης και των Ειδικών σχολείων του νομού, Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, στο σταθμισμένο εργαλείο αξιολόγησης Α.Μ.Δ.Ε. (Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών από Εκπαιδευτικούς). Επιμορφωτής ήταν ο Μπότσας Γεώργιος,Σχολικός Σύμβουλος 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Χαλκιδικής,Διδάκτορας Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

18/2/2014 Ημερίδα με θέμα: «Μαθησιακές Δυσκολίες – Συμπεριφορά – τρόποι αντιμετώπισης» στο 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης, σε συνεργασία με τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης

14/3/2014 Ομιλία στο Γυμνάσιο Ερασμίου με θέμα: «Σχολικός Εκφοβισμός». Ομιλήτριες ήταν οι Βόινου Ειρήνη (Φιλόλογος) και η Καρακατσάνη Δήμητρα (Ψυχολόγος)

6/4/2014 Ημερίδα, σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων Παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες Ν. Ξάνθης, την Ε.Λ.Μ.Ε. Ξάνθης και το Διδασκαλικό Σύλλογο Ξάνθης, στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης με θέμα: «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία». Εισηγητές ήταν οι: Μπότσας Γεώργιος (Σχολικός Σύμβουλος 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Χαλκιδικής, Διδάκτορας Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) και Παντελιάδου Σουζάνα (Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής – Μαθησιακών Δυσκολιών στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).

 

Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ (Αρ.12, παρ. 4, Υπ. Απ. Γ6/4494, 2001)

1. Συμμετοχή της εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πρόγραμμα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ/COMENIUS – Πολυμερείς σχολικές συμπράξεις, από 27/9/2013 έως 4/10/2013 στο Ηνωμένο Βασίλειο και από 30/11/2013 έως 6/12/2013 στη Γερμανία.

2. Συμμετοχή της ψυχολόγου στο επιμορφωτικό πρόγραμμα 3ωρων μηνιαίων συναντήσεων (Νοέμβριος 2013 – Ιούνιος 2014) με θέμα: «Από την βρεφική ηλικία στην εφηβεία». Συνδιοργάνωση: Υπηρεσία παιδιού και εφήβου της Γ’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και Επιστημονικός Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου (ΣΥ.ΜΕ.Π.Ε.).

3. Συμμετοχή της εκπαιδευτικού προσχολικής αγωγής και της εκπαιδευτικού π/θμιας εκπαίδευσης στο 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής με θέμα: «Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση των ατόμων με Αναπηρία (ΑμΑ) και των ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΑμΕΕΑ) στην Ελλάδα του 21ου Αιώνα». Διοργάνωση: Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής, στο Συνεδριακό Κέντρο Τ.Ε.Ι. Πειραιά, 7 και 8 Δεκεμβρίου 2013.

4. Συμμετοχή της εκπαιδευτικού προσχολικής αγωγής στο βιωματικό σεμινάριο 12 ωρών με θέμα: «Ο Πυξιδούλης και Πυξιδούλα στο Νηπιαγωγείο». Διοργάνωση: Κέντρο Πρόληψης Ξάνθης «ΕΚΦΡΑΣΗ» σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο 58ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Ξάνθης.

5. Παρακολούθηση από την εκπαιδευτικό προσχολικής αγωγής ημερίδας με θέμα: «Όταν οι ειδικοί στις Μ. Δ. βλέπουν πρόβλημα, το παιδί μιλάει ως σύμπτωμα». Διοργάνωση: Ψυχαναλυτική Εταιρεία Θράκης, στο Αμφιθέατρο Γ.Ν. Ξάνθης, 31 Ιανουαρίου 2014.

6. Συμμετοχή του Αν. Προϊσταμένου, της ψυχολόγου, της εκπαιδευτικού δ/θμιας εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικού προσχολικής αγωγής στην ημερίδα με θέμα: «Απώλειες Ζωής – Γέφυρες Στήριξης». Διοργάνωση: Εταιρεία για τη φροντίδα παιδιών και οικογενειών στην αρρώστια και τον θάνατο «ΜΕΡΙΜΝΑ», στο 3ο Λύκειο Ξάνθης, 22/2/2014.

7. Παρακολούθηση από την εκπαιδευτικό προσχολικής αγωγής του επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα: «Παραδείγματα Εφαρμογής Προγραμμάτων Πολιτισμού και Αγωγής Υγείας». Διοργάνωση: Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης με τοπικούς φορείς – συλλόγους, στο Ι.Θ.Τ.Π. Ξάνθης, 25/2/2014

8. Παρακολούθηση από την εκπαιδευτικό προσχολικής αγωγής σεμιναρίου Τέχνης και Καλών Πρακτικών στην Προσχολική Αγωγή, που διοργάνωσε η Σχολική Σύμβουλος 58ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Ξάνθης στο 6ο Γυμνάσιο Ξάνθης, στις 8/4/2014. Εισηγητής: Σκαράκης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Εικαστικών Α.Μ.Θ.

9. Παρακολούθηση από την ψυχολόγο, την εκπαιδευτικό προσχολικής αγωγής και την εκπαιδευτικό δ/θμιας εκπαίδευσης του σεμιναρίου με θέμα: «Διαχείριση κρίσιμων περιστατικών στο σχολικό περιβάλλον». Συνδιοργάνωση: Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, 30/4/2014

10. Συμμετοχή του Αν. Προϊσταμένου στο πρόγραμμα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ/COMENIUS – Πολυμερείς σχολικές συμπράξεις, από 3/5/2014 έως 10/5/2014 στη Λετονία.

11. Παρακολούθηση από την διοικητικό υπάλληλο του πιστοποιημένου επιμορφωτικού προγράμματος του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης διάρκειας 35 ωρών με τίτλο «Ηλεκτρονική Γραμματειακή Υποστήριξη» που διεξήχθη στην Ξάνθη από 12/5/2014 έως 16/5/14.

12. Συμμετοχή της κοιν. λειτουργού και της ψυχολόγου στις επιμορφωτικές συναντήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στα πλαίσια της πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης», στην Κομοτηνή, 12 Μαΐου 2014 και στην Καβάλα, 19 Ιουνίου 2014.

Γ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ

 (Αρ. 12, εδ. ι, ιβ, ιγπαρ. 2, Υπ. Απ. Γ6/4494, 2001)

 Συνεργασία με:

 1. Αντιπεριφερειάρχη

 2. Περιφερειακή Διεύθυνση Αν. Μακεδονίας & Θράκης.

 3. Διεύθυνση Α/θμιας και Δ/θμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

 4. Διευθύντρια οικονομικών υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

 5. Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής Η΄ Περιφέρειας.

 6. Με τους 4 Σχολικούς Συμβούλους Α/θμιας εκπαίδευσης.

 7. ΚΕΔΔΥ της Περιφέρειας

 8. Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων σχολείων του Ν. Ξάνθης.

 9. Σύλλογο Κωφών και Βαρήκοων, Σύλλογο Τυφλών και τον Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα.

 10. Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Ν. Ξάνθης.

 11. Μονάδες κοινωνικής μέριμνας Ν. Ξάνθης

 12. Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» Ν. Ξάνθης

 13. Κοινωνική Υπηρεσία Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης και Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

 14. ΚΕΦΙΑΠ Ξάνθης.

 15. Παιδοψυχιατρικό τμήμα, Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης

 16. Κέντρα Ψυχικής Υγείας Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Αλεξανδρούπολης.

 17. Τμήμα Αλληλεγγύης Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ν. Ξάνθης

 18. Ιατροκοινωνικό Κέντρο Δροσερού Ξάνθης

 19. Κέντρο Υποστήριξης και Φροντίδας Φτωχών οικογενειών με Παιδιά Δροσερού.

 20. ΚΕ.Π.Α (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) Ν. Ξάνθης

 21. Εισαγγελέα και επιμελήτρια ανηλίκων Ν. Ξάνθης.

 22. Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης

 23. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

 24. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης

 25. ΙΚΑ Θεσσαλονίκης – Κέντρο παιδοψυχικής υγιεινής.

 Προβλήματα

Δεν υπήρχαν προβλήματα στη συνεργασία μας με άλλους φορείς.

 

Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -ΣΧΟΛΙΑ

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πιστεύουμε ότι η υπηρεσία μας θα παρείχε ολοκληρωμένη υποστήριξη στους μαθητές, τις οικογένειες και τα σχολεία αν στελεχωνόταν από 3 ψυχολόγους, 3 κοιν. λειτουργούς, 3 εκπ/κους α/θμιας εκπ/σης, 1 εκπ/κο προσχολικής αγωγής, 2 εκπ/κούς β/θμιας εκπ/σης, 1 παιδοψυχίατρο και 1 θεραπευτή λόγου.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κάλυψη των οργανικών κενών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού άμεσα με αποσπάσεις.

Στελέχωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 3699/2008.

Συνεργασία με τα ΚΕΔΔΥ της Περιφέρειας ώστε να γίνουν σεμινάρια σχετικά με θέματα που αφορούν τις ειδικότητες.

Συναντήσεις σε τακτική βάση των ειδικοτήτων, όπου θα υπάρχει επόπτης (επιστημονικός σύμβουλος) για κάθε ειδικότητα.

Επιμόρφωση του προσωπικού του ΚΕΔΔΥ κατά προτεραιότητα (συμμετοχή σε όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα ειδικής αγωγής κατά παρέκκλιση του αριθμού των συμμετεχόντων).

 ΣΧΟΛΙΑ

Θεωρούμε απαραίτητη την ίδρυση οργανικών θέσεων ψυχολόγων και κοιν. λειτουργών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι ανήκοντες στα ΚΕΔΔΥ να προσφέρουν έργο στα σχολεία της Περιφέρειας.