Έκθεση Πεπραγμένων 2014-2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014-2015

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΔΔΥ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.Αξιολόγηση

Το σχολικό έτος 2014-2015 αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης 353 μαθητές και μαθήτριες, 166 από τους οποίους  προσήλθαν για επαναξιολόγηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών (14 της προσχολικής αγωγής, 67 της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 85 της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνεται ο αριθμός των μαθητών που αξιολογήθηκαν από το ΚΕΔΔΥ Ξάνθης, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014- 2015, ανά κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, φύλο και τάξη φοίτησης. Επίσης, φαίνεται και ο αριθμός των γνωματεύσεων και των εξατομικευμένων προγραμμάτων που συντάχθηκαν και δόθηκαν στους γονείς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Στις γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν φαίνονται:

 • Ο αριθμός των μαθητών που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2014 – 2015 ανά φύλο και βαθμίδα εκπαίδευσης,
 • Η ποσοστιαία κατανομή των μαθητών που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2014 – 2015 ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και
 • Η ποσοστιαία κατανομή των μαθητών (ξεχωριστά για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης) που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2014 – 2015 ανά κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

ΓΡΑΦΗΜΑ 1

ΓΡΑΦΗΜΑ 2

ΓΡΑΦΗΜΑ 3

ΓΡΑΦΗΜΑ 4

ΓΡΑΦΗΜΑ 5

 Εργαλεία Αξιολόγησης

Α/θμια εκπ/ση

Β/θμια εκπ/ση

WIPSI

Ναι

Όχι

WISC III

Ναι

Ναι

Αθηνά test

Ναι

Ναι

Διερευνητικά-ανιχνευτικά εργαλεία (κριτήρια) των μαθησιακών δυσκολιών

Ναι

Μόνο για μαθητές γυμνασίου

Achenback

(για παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς)

Ναι

Ναι

Test Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής

Ναι

Ναι

Raven

Ναι

Ναι

C.A.T.

Ναι

Όχι

Εκπαιδευτική αξιολόγηση με άτυπο υλικό

Ναι

Ναι

Άτυπο ερωτηματολόγιο

για εκπαιδευτικούς

Ναι

Ναι

Στο σύνολο των περιστατικών ενεπλάκησαν όλες οι ειδικότητες του προσωπικού. Τη φετινή χρονιά υπήρχαν στην υπηρεσία μία εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής, δύο εκπ/κοί α/θμιας εκπ/σης (συμπεριλαμβανομένου του προϊσταμένου), μία εκπαιδευτικός β/θμιας, μία ψυχολόγος, μία κοινωνική λειτουργός και ένας διοικητικός υπάλληλος. Στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», τοποθετήθηκαν στα τέλη του Οκτωβρίου 2014, δύο προσωρινοί αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, μία ψυχολόγος και μία κοινωνική λειτουργός, με πλήρες ωράριο. Σύμφωνα με τον Νόμο η στελέχωση της υπηρεσίας πρέπει να απαρτίζεται από 1 ψυχολόγο, 1 κοιν. λειτουργό, 3 εκπ/κούς α/θμιας, 1 εκπ/κο Προσχ. Αγωγής, 2 εκπ/κούς β/θμιας και 1 διοικητικό υπάλληλο.

 

Προβλήματα:

Ο μικρός αριθμός του προσωπικού είναι ανεπαρκής για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Νομού.

Η στελέχωση της υπηρεσίας με το απαραίτητο επιπλέον Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό έγινε δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Είναι εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολο στη σύνταξη του ΕΠΕ να εμπλακούν οι εκπαιδευτικοί της τάξης, οι σύμβουλοι γενικής αγωγής (όπως αναφέρεται στον κανονισμό λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ).

Για τους μαθητές που φοιτούν σε κανονική τάξη είναι δύσκολη η εφαρμογή του ΕΠΕ από τους εκπαιδευτικούς της τάξης.

Τα εγκεκριμένα εργαλεία αξιολόγησης δεν είναι κατάλληλα για μαθητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η ελληνική (μουσουλμανόπαιδες, τέκνα μεταναστών).

Θεωρείται απαραίτητη η συμβολή και άλλων ειδικοτήτων (πχ λογοθεραπευτή, παιδοψυχιάτρου, εργοθεραπευτή) όπως προβλέπεται και από το νόμο της Ειδικής Αγωγής.

3. Υποστήριξη

(Άρθρο 4, παρ.2 εδ. Β, Υπ. Απ. Γ6/4494, 2001)

 Η υποστήριξη που παρείχε η υπηρεσία μας αφορούσε αφενός τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και αφετέρου την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη των γνωματεύσεων και των ΕΠΕ, την ενημέρωση των οικογενειών σχετικά με τις δυσκολίες των παιδιών, την τοποθέτηση των παιδιών (όσων δεν φοιτούσαν σε κάποια σχολική μονάδα) στα κατάλληλα σχολικά πλαίσια και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς.

 Η ψυχολογική-συναισθηματική υποστήριξη για το μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων που χειρίστηκε η υπηρεσία μας περιελάμβανε περιορισμένο αριθμό συναντήσεων με τους γονείς επιδιώκοντας την θετική τους στάση απέναντι στο πρόβλημα των μαθητών και την κινητοποίηση τους για την συστηματική συνεργασία με τα σχολεία. Προς την ίδια κατεύθυνση πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

 Μετά από αξιολόγηση των αναγκών του κάθε μαθητή -σε ορισμένες περιπτώσεις- σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν προγράμματα συμβουλευτικής της οικογένειας ώστε να δημιουργηθεί ένα υποβοηθητικό πλαίσιο που θα βοηθήσει τον μαθητή να ξεπεράσει τις δυσκολίες του.

Προβλήματα

Ο περιορισμένος αριθμός προσωπικού είναι αδύνατον να καλύψει υποστηρικτικά όλα τα σχολεία του Νομού.

 

4. Ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης

Το σχολικό έτος 2013-2014 δεν ιδρύθηκαν στο νομό Ξάνθης νέα τμήματα ένταξης ή ΣΜΕΑΕ. Επίσης, δεν έγιναν εισηγήσεις για ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης ή ΣΜΕΑΕ, καθώς δεν υπήρξε από τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου, η προαπαιτούμενη πρόσκληση για την σύνταξη και αποστολή των σχετικών προτάσεων – εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα του άρθρου 34, παρ. 4 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008).

5. Ευαισθητοποίnση

 (Άρθρο 4, εδ. Γ, Υπ.Aπ. Γ6/4494, 2001)

 • Συμμετοχή του προϊσταμένου, των εκπαιδευτικών π/θμιας και δ/θμιας εκπαίδευσης και του διοικητικού υπαλλήλου στην Ομάδα Εργασίας Επιμόρφωσης Γ΄Φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης, στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Κατά την διεξαγωγή του προγράμματος υλοποιήθηκαν, από τον Δεκέμβριο του 2014 έως και τον Μάιο του 2015, έξι επιμορφωτικά σεμινάρια, στα οποία αναλύθηκαν θέματα σχετικά με τις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές και τις αισθητικές αναπηρίες όρασης και ακοής. Επίσης, έγιναν επισκέψεις στα σχολεία της περιοχής ευθύνης της ομάδας, που είχαν ως σκοπό την συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και την υποστήριξή τους σε προβλήματα που αντιμετώπιζαν.
 • Κατόπιν προσκλήσεων έγιναν επισκέψεις στα παρακάτω σχολεία για την ενημέρωση των συλλόγων διδασκόντων σχετικά με διάφορα θέματα που αφορούν την ειδική αγωγή:
 • Στις 21/12/2014 στο 1ο ΕΠΑΛ Ξάνθης
 • Στις 2/9/2014 στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ξάνθης
 • Στις 19/9/2014 στο Γυμνάσιο Γλαύκης
 • Στις 30/9/2014 στο 6ο Γυμνάσιο Ξάνθης
 • Στις 20/11/2014 στο ΕΠΑΛ Γλαύκης
 • Στις 27/10/2014, κατόπιν αιτήσεως, έγινε στο χώρο του ΚΕΔΔΥ, εκτός εργάσιμου ωραρίου, μία ενημερωτική συνάντηση με εκπαιδευτικούς φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών όπου συζητήθηκαν θέματα ειδικής αγωγής.
 • Στις 18/3/2015 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του ΚΕΔΔΥ ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση με θέμα «Συνεργασία του εκπαιδευτικού της γενικής τάξης με τον εκπαιδευτικό της παράλληλης στήριξης». Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν εκπαιδευτικοί οι οποίοι είχαν στις τάξεις τους μαθητές που υποστηρίζονταν τη σχολική χρονιά 2014-2015 από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης.

Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ (Αρ.12, παρ. 4, Υπ. Απ. Γ6/4494, 2001)

 1. Συμμετοχή της ψυχολόγου στον 8ο κύκλο του επιμορφωτικού προγράμματος 3ωρων μηνιαίων συναντήσεων (Νοέμβριος 2014 – Ιούνιος 2015) με θέμα: «Από την βρεφική ηλικία στην εφηβεία». Συνδιοργάνωση: Υπηρεσία παιδιού και εφήβου της Γ’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και Επιστημονικός Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου (ΣΥ.ΜΕ.Π.Ε.).
 2. Συμμετοχή της ψυχολόγου και της εκπαιδευτικού προσχολικής αγωγής στην ημερίδα με θέμα: «Κατάθλιψη – μία ανυπόφορη απόλαυση», που διοργανώθηκε από την Ψυχαναλυτική Εταιρεία Θράκης, στις 31-10-2014.
 3. Συμμετοχή της εκπαιδευτικού προσχολικής αγωγής στην ημερίδα με θέμα: «Η διερευνητική μάθηση στο Νηπιαγωγείο», που διοργανώθηκε από τη Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής Ξάνθης, στις 30-4-2015.
 4. Συμμετοχή της εκπαιδευτικού δ/θμιας εκπαίδευσης στο study visit που διοργανώθηκε από τον φορέα ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ στο πλαίσιο ενδοσχολικής επιμόρφωσης με θέμα την ειδική αγωγή. Το εκπαιδευτικό εργαστήριο, το οποίο περιελάμβανε εισηγήσεις αλλά και επισκέψεις σε σχολεία, πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου στις 17- 18 Νοεμβρίου 2014 και είχε θέμα « Education and Special Educational Needs».
 5. Συμμετοχή της εκπαιδευτικού δ/θμιας εκπαίδευσης στο σεμινάριο – εργαστήριο για εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής διάρκειας 20 ωρών με θέμα: «Καλές πρακτικές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή» που πραγματοποιήθηκε στο Παρανέστι Δράμας από 30/01 έως 01/02/2015 από το Κ.Π.Ε. Παρανεστίου.
 6. Συμμετοχή της εκπαιδευτικού δ/θμιας εκπαίδευσης στη διημερίδας του ΚΑΝΕΠ –ΓΣΕΕ με θέμα: «Ενιαία ενταξιακή εκπαίδευση: προβληματισμοί για ένα σχολείο για όλους» που πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Ιουνίου 2015 στη Θεσσαλονίκη.
 7. Συμμετοχή του προϊσταμένου, της ψυχολόγου, της κοινωνικής λειτουργού και των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής, π/θμιας & δ/θμιας εκπαίδευσης στην επιμορφωτική – ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Σεξουαλικότητα εφήβων με ειδικές ανάγκες – Τρόποι διαχείρισης», την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 στο “Elisso” Xenia Hotel στην Ξάνθη που διοργανώθηκε από το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Γενισέας Ξάνθης και την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης.
 8. Συμμετοχή του διοικητικού υπαλλήλου στο Σεμινάριο Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Πράξης «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013, που διοργανώθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 15 και 16 Ιουνίου 2015.
 9. Απόκτηση από την εκπαιδευτικό π/θμιας εκπαίδευσης του μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στη Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία, από το τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Γ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ

 (Αρ. 12, εδ. ι, ιβ, ιγπαρ. 2, Υπ. Απ. Γ6/4494, 2001)

 Συνεργασία με:

 1. Αντιπεριφερειάρχη

 2. Περιφερειακή Διεύθυνση Αν. Μακεδονίας & Θράκης.

 3. Διεύθυνση Α/θμιας και Δ/θμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

 4. Διευθύντρια οικονομικών υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

 5. Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής Η΄ Περιφέρειας.

 6. Με τους 4 Σχολικούς Συμβούλους Α/θμιας εκπαίδευσης.

 7. ΚΕΔΔΥ της Περιφέρειας

 8. Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων σχολείων του Ν. Ξάνθης.

 9. Σύλλογο Κωφών και Βαρήκοων, Σύλλογο Τυφλών και τον Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα.

 10. Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Ν. Ξάνθης.

 11. Μονάδες κοινωνικής μέριμνας Ν. Ξάνθης

 12. Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» Ν. Ξάνθης

 13. Κοινωνική Υπηρεσία Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης και Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

 14. ΚΕΦΙΑΠ Ξάνθης.

 15. Παιδοψυχιατρικό τμήμα, Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης

 16. Κέντρα Ψυχικής Υγείας Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Αλεξανδρούπολης.

 17. Τμήμα Αλληλεγγύης Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ν. Ξάνθης

 18. Ιατροκοινωνικό Κέντρο Δροσερού Ξάνθης

 19. Κέντρο Υποστήριξης και Φροντίδας Φτωχών οικογενειών με Παιδιά Δροσερού.

 20. ΚΕ.Π.Α (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) Ν. Ξάνθης

 21. Εισαγγελέα και επιμελήτρια ανηλίκων Ν. Ξάνθης.

 22. Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης

 23. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

 24. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης

 25. ΙΚΑ Θεσσαλονίκης – Κέντρο παιδοψυχικής υγιεινής.

 Προβλήματα

Δεν υπήρχαν προβλήματα στη συνεργασία μας με άλλους φορείς.

 

Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -ΣΧΟΛΙΑ

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πιστεύουμε ότι η υπηρεσία μας θα παρείχε ολοκληρωμένη υποστήριξη στους μαθητές, τις οικογένειες και τα σχολεία αν στελεχωνόταν από 3 ψυχολόγους, 3 κοιν. λειτουργούς, 3 εκπ/κους α/θμιας εκπ/σης, 1 εκπ/κο προσχολικής αγωγής, 2 εκπ/κούς β/θμιας εκπ/σης, 1 παιδοψυχίατρο και 1 θεραπευτή λόγου.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κάλυψη των οργανικών κενών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού άμεσα με αποσπάσεις.

Στελέχωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 3699/2008.

Συνεργασία με τα ΚΕΔΔΥ της Περιφέρειας ώστε να γίνουν σεμινάρια σχετικά με θέματα που αφορούν τις ειδικότητες.

Συναντήσεις σε τακτική βάση των ειδικοτήτων, όπου θα υπάρχει επόπτης (επιστημονικός σύμβουλος) για κάθε ειδικότητα.

Επιμόρφωση του προσωπικού του ΚΕΔΔΥ κατά προτεραιότητα (συμμετοχή σε όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα ειδικής αγωγής κατά παρέκκλιση του αριθμού των συμμετεχόντων).

 ΣΧΟΛΙΑ

Θεωρούμε απαραίτητη την ίδρυση οργανικών θέσεων ψυχολόγων και κοιν. λειτουργών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι ανήκοντες στα ΚΕΔΔΥ να προσφέρουν έργο στα σχολεία της Περιφέρειας.