Έκθεση Πεπραγμένων 2015-2016

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2015-2016

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΔΔΥ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το σχολικό έτος 2015-2016 προσήλθαν για αξιολόγηση στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης 300 μαθητές και μαθήτριες, 147 από τους οποίους προσήλθαν για επαναξιολόγηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών (25 της προσχολικής αγωγής, 55 της πρωτοβάθμιας εκπ/σης και 67 της δευτεροβάθμιας εκπ/σης).

Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνεται ο αριθμός των μαθητών που αξιολογήθηκαν από το ΚΕΔΔΥ Ξάνθης, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015- 2016, ανά κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, φύλο και τάξη φοίτησης. Επίσης, φαίνεται και ο αριθμός των γνωματεύσεων και των εξατομικευμένων προγραμμάτων που συντάχθηκαν και δόθηκαν στους γονείς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Στις γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν φαίνονται:

 • Ο αριθμός των μαθητών που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2015 – 2016 ανά φύλο και βαθμίδα εκπαίδευσης,
 • Η ποσοστιαία κατανομή των μαθητών που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2015 – 2016 ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και
 • Η ποσοστιαία κατανομή των μαθητών (ξεχωριστά για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης) που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2015 – 2016 ανά κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

ΓΡΑΦΗΜΑ 1

ΓΡΑΦΗΜΑ 2

ΓΡΑΦΗΜΑ 3

ΓΡΑΦΗΜΑ 4

ΓΡΑΦΗΜΑ 5

 

Εργαλεία Αξιολόγησης

Α/θμια εκπ/ση

Β/θμια εκπ/ση

WIPSI

Ναι

Όχι

WISC III

Ναι

Ναι

Αθηνά test

Ναι

Ναι

Διερευνητικά-ανιχνευτικά εργαλεία (κριτήρια) των μαθησιακών δυσκολιών

Ναι

Μόνο για μαθητές γυμνασίου

Achenback

(για παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς)

Ναι

Ναι

Test Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής

Ναι

Ναι

Raven

Ναι

Ναι

C.A.T.

Ναι

Όχι

Εκπαιδευτική αξιολόγηση με άτυπο υλικό

Ναι

Ναι

Άτυπο ερωτηματολόγιο

για εκπαιδευτικούς

Ναι

Ναι

Στο σύνολο των περιστατικών ενεπλάκησαν όλες οι ειδικότητες του προσωπικού. Τη φετινή χρονιά υπήρχαν στην υπηρεσία μία εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής, δύο εκπ/κοί α/θμιας εκπ/σης (συμπεριλαμβανομένου του προϊσταμένου), μία εκπαιδευτικός β/θμιας, μία ψυχολόγος, μία κοινωνική λειτουργός και ένας διοικητικός υπάλληλος. Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης-ΑΠ1» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», τοποθετήθηκαν στα τέλη του Οκτωβρίου του 2015, δύο προσωρινοί αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, μία ψυχολόγος και μία κοινωνική λειτουργός, με πλήρες ωράριο. Επίσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2015» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» εργάστηκαν για πέντε (5) μήνες μία ψυχολόγος και μία λογοθεραπεύτρια.

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο η στελέχωση της υπηρεσίας πρέπει να απαρτίζεται από 1 ψυχολόγο, 1 κοιν. λειτουργό, 3 εκπ/κούς α/θμιας, 1 εκπ/κο Προσχ. Αγωγής, 2 εκπ/κούς β/θμιας και 1 διοικητικό υπάλληλο.

 Προβλήματα:

Ο μικρός αριθμός του προσωπικού είναι ανεπαρκής για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Νομού.

Η στελέχωση της υπηρεσίας με το απαραίτητο επιπλέον Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό έγινε δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Είναι εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολο στη σύνταξη του ΕΠΕ να εμπλακούν οι εκπαιδευτικοί της τάξης, οι σύμβουλοι γενικής αγωγής (όπως αναφέρεται στον κανονισμό λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ).

Για τους μαθητές που φοιτούν σε κανονική τάξη είναι δύσκολη η εφαρμογή του ΕΠΕ από τους εκπαιδευτικούς της τάξης.

Τα εγκεκριμένα εργαλεία αξιολόγησης δεν είναι κατάλληλα για μαθητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η ελληνική (μουσουλμανόπαιδες, τέκνα μεταναστών).

Θεωρείται απαραίτητη η συμβολή και άλλων ειδικοτήτων (πχ λογοθεραπευτή, παιδοψυχιάτρου, εργοθεραπευτή) όπως προβλέπεται και από το νόμο της Ειδικής Αγωγής.

 

 3. Υποστήριξη

(Άρθρο 4, παρ.2 εδ. Β, Υπ. Απ. Γ6/4494, 2001)

Η υποστήριξη που παρείχε η υπηρεσία μας αφορούσε αφενός τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και αφετέρου την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη των γνωματεύσεων και των ΕΠΕ, την ενημέρωση των οικογενειών σχετικά με τις δυσκολίες των παιδιών, την τοποθέτηση των παιδιών (όσων δεν φοιτούσαν σε κάποια σχολική μονάδα) στα κατάλληλα σχολικά πλαίσια και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς.

Η ψυχολογική-συναισθηματική υποστήριξη για το μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων που χειρίστηκε η υπηρεσία μας περιελάμβανε περιορισμένο αριθμό συναντήσεων με τους γονείς επιδιώκοντας την θετική τους στάση απέναντι στο πρόβλημα των μαθητών και την κινητοποίηση τους για την συστηματική συνεργασία με τα σχολεία. Προς την ίδια κατεύθυνση πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

Μετά από αξιολόγηση των αναγκών του κάθε μαθητή -σε ορισμένες περιπτώσεις- σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν προγράμματα συμβουλευτικής της οικογένειας ώστε να δημιουργηθεί ένα υποβοηθητικό πλαίσιο που θα βοηθήσει τον μαθητή να ξεπεράσει τις δυσκολίες του.

Προβλήματα

Ο περιορισμένος αριθμός προσωπικού είναι αδύνατον να καλύψει υποστηρικτικά όλα τα σχολεία του Νομού.

 

4.Ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης

Το σχολικό έτος 2015-2016 κατόπιν πρόσκλησης (με τα υπ’ αριθμ πρωτ. 36548/Δ3 / 2-3-2016 και 71417/Δ3 / 27-4-2016 έγγραφα) της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., το ΚΕΔΔΥ Ξάνθης εισηγήθηκε, σε συνεργασία με τους Δ/ντες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Δ/ντες των σχολείων, την ίδρυση ενός Γυμνασίου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) στην Ξάνθη και την ίδρυση τμημάτων ένταξης στα παρακάτω σχολεία:

 • Νηπιαγωγείο Αυξεντίου Ξάνθης
 • 18ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης
 • Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ηλιόπετρας Ξάνθης
 • Δημοτικό Σχολείο Πετεινού Ξάνθης
 • Δημοτικό Σχολείο Διομήδειας Ξάνθης
 • 3ο Γυμνάσιο Ξάνθης
 • 5ο Γυμνάσιο Ξάνθης
 • 6ο Γυμνάσιο Ξάνθης
 • 7ο Γυμνάσιο Ξάνθης
 • 8ο Γυμνάσιο Ξάνθης
 • Γυμνάσιο Σταυρούπολης Ξάνθης
 • Γυμνάσιο Γενισέας Ξάνθης
 • Γυμνάσιο Εχίνου Ξάνθης
 • 1ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης
 • 2ο ΕΠΑ.Λ. Ξάνθης

 

5. Ευαισθητοποίnση

(Άρθρο 4, εδ. Γ, Υπ.Aπ. Γ6/4494, 2001)

 • Συμμετοχή της εκπαιδευτικού δ/θμιας εκπαίδευσης, ως πολλαπλασιάστρια – επιμορφώτρια, στο έργο που υλοποίησε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με τίτλο «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και είχε σκοπό την επιμόρφωση των αναπληρωτών εκπ/κών της Γενικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν είχαν καμία επιμόρφωση στην ΕΑΕ.

 

Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ (Αρ.12, παρ. 4, Υπ. Απ. Γ6/4494, 2001)

 1. Συμμετοχή του προσωπικού στις επιμορφωτικές ημερίδες που διοργάνωσε ο Σχολικός Σύμβουλος της 8ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (στις 22/10/2015, 26/11/2015 και 19/5/2016) με την συμμετοχή όλων των ΚΕΔΔΥ ΑΜΘ & Σερρών.
 2. Συμμετοχή της νηπιαγωγού στα παρακάτω σεμινάρια και ημερίδες:
 • «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού και Εποπτικού Υλικού για μαθητές με αναπηρίες –Οριζόντια Πράξη». Υλοποιήθηκε από το ΙΕΠ στην Αλεξανδρούπολη 2/11/2015.
 • Επιμορφωτικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή-Αυτισμός», διάρκειας 25 διδακτικών ωρών. Διοργάνωση Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Ξάνθης, Σύνδεσμος Θεολόγων Ξάνθης.
 • «Τα Ελληνικά σαν Δεύτερη Γλώσσα στην Προσχολική Εκπαίδευση» .Διοργάνωση από τη Σχολική Σύμβουλο 58ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής στις 9 και 16 Μαρτίου 2016.
 • «Αυτιστικά Συμπτώματα στο παιδί :πως απαντά ο ψυχαναλυτής;». Διοργάνωση Ψυχαναλυτική Εταιρεία Θράκης στις 15/4/ 2016.
 • «Τραύμα στο Σχολικό περιβάλλον ¨Πρώτες Βοήθειες¨ Διοργάνωση από τη Σχολική Σύμβουλο 58ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής στις 6/4/ 2016.
 • «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα και ακουστικά βαρηκοΐας μέσα στην τάξη». Διάρκειας 3,5 διδακτικών ωρών . Εισηγητές α)Γ. Κυριαφίνης ιατρός χειρούργος ΩΡΛ τςη Α΄ Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής του Γ.Π.Ν.Θ ¨ΑΧΕΠΑ¨. β)Σοφία Αηδονά –ειδική παιδαγωγός-λογοπαθολόγος, γ) Πέτρος Σταγιόπουλος, ειδικός παιδαγωγός, Σχολικός Σύμβουλος, Δημοτικής Εκπαίδευσης. Διοργάνωση Σχολικοί Σύμβουλοι Π.Ε. Ξάνθης και Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης 30/5/2016.
 • Επιμορφωτικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία», διάρκειας 50 διδακτικών ωρών. Διοργάνωση Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Ξάνθης, Σύνδεσμος Θεολόγων Ξάνθης.
 1. Συμμετοχή της εκπαιδευτικού δ/θμιας εκπαίδευσης στα παρακάτω επιμορφωτικά σεμινάρια:
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού και Εποπτικού Υλικού για μαθητές με αναπηρίες –Οριζόντια Πράξη». Υλοποιήθηκε από το ΙΕΠ στην Αλεξανδρούπολη 2/11/2015.
 • «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση: Από την θεωρία στην Πράξη», ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης, 16/6/2016, σε συνεργασία με τους σχολικού συμβούλους.

4. Συμμετοχή της ψυχολόγου στον 9ο κύκλο του επιμορφωτικού προγράμματος 3ωρων μηνιαίων συναντήσεων (Νοέμβριος 2015 – Ιούνιος 2016) με θέμα: «Από την βρεφική ηλικία στην εφηβεία». Συνδιοργάνωση: Υπηρεσία παιδιού και εφήβου της Γ’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και Επιστημονικός Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου (ΣΥ.ΜΕ.Π.Ε.).

 

Γ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ

(Αρ. 12, εδ. ι, ιβ, ιγπαρ. 2, Υπ. Απ. Γ6/4494, 2001)

Συνεργασία με:

 1. Αντιπεριφερειάρχη
 2. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας & Θράκης.
 3. Διεύθυνση Α/θμιας και Δ/θμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
 4. Διευθύντρια οικονομικών υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
 5. Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής Η΄ Περιφέρειας.
 6. Με τους 4 Σχολικούς Συμβούλους  Α/θμιας εκπαίδευσης.
 7. ΚΕΔΔΥ  της Περιφέρειας
 8. Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων σχολείων του Ν. Ξάνθης.
 9. Σύλλογο Κωφών και Βαρήκοων, Σύλλογο Τυφλών  και τον Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα.
 10. Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Ν. Ξάνθης.
 11. Μονάδες κοινωνικής μέριμνας Ν. Ξάνθης
 12. Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» Ν. Ξάνθης
 13. Κοινωνική Υπηρεσία Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης και Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.
 14. ΚΕΦΙΑΠ Ξάνθης.
 15. Παιδοψυχιατρικό τμήμα, Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης
 16. Κέντρα Ψυχικής Υγείας Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Αλεξανδρούπολης.
 17. Τμήμα Αλληλεγγύης Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ν. Ξάνθης
 18. Ιατροκοινωνικό Κέντρο Δροσερού Ξάνθης
 19. Κέντρο Υποστήριξης και Φροντίδας  Φτωχών οικογενειών με Παιδιά Δροσερού.
 20. ΚΕ.Π.Α (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) Ν. Ξάνθης
 21. Εισαγγελέα και επιμελήτρια ανηλίκων Ν. Ξάνθης.
 22. Παράρτημα ΑμΕΑ Ξάνθης
 23. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 24. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης
 25. ΙΚΑ Θεσσαλονίκης – Κέντρο παιδοψυχικής υγιεινής.

 

Προβλήματα

Δεν υπήρχαν προβλήματα στη συνεργασία μας με άλλους φορείς.

  

Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -ΣΧΟΛΙΑ

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πιστεύουμε ότι η υπηρεσία μας θα παρείχε ολοκληρωμένη υποστήριξη στους μαθητές, τις οικογένειες και τα σχολεία αν στελεχωνόταν από 3 ψυχολόγους, 3 κοιν. λειτουργούς, 3 εκπ/κους α/θμιας εκπ/σης, 1 εκπ/κο προσχολικής αγωγής, 2 εκπ/κούς β/θμιας εκπ/σης, 1 παιδοψυχίατρο και 1 θεραπευτή λόγου.

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κάλυψη των οργανικών κενών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού άμεσα με αποσπάσεις.

Στελέχωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 3699/2008.

Συνεργασία με τα ΚΕΔΔΥ της Περιφέρειας ώστε να γίνουν σεμινάρια σχετικά με θέματα που αφορούν τις ειδικότητες.

Συναντήσεις σε τακτική βάση των ειδικοτήτων, όπου θα υπάρχει επόπτης (επιστημονικός σύμβουλος) για κάθε ειδικότητα.

Επιμόρφωση του προσωπικού του ΚΕΔΔΥ κατά προτεραιότητα (συμμετοχή σε όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα ειδικής αγωγής κατά παρέκκλιση του αριθμού των συμμετεχόντων).

ΣΧΟΛΙΑ

Θεωρούμε απαραίτητη την ίδρυση οργανικών θέσεων ψυχολόγων και κοιν. λειτουργών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι ανήκοντες στα ΚΕΔΔΥ να προσφέρουν έργο στα σχολεία της Περιφέρειας.