Έκθεση Πεπραγμένων 2016-2017

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2016-2017

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΔΔΥ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το σχολικό έτος 2016-2017 προσήλθαν για αξιολόγηση στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης συνολικά 301 μαθητές και μαθήτριες, 159 από τους οποίους προσήλθαν για επαναξιολόγηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών (30 της προσχολικής αγωγής, 89 της πρωτοβάθμιας εκπ/σης και 40 της δευτεροβάθμιας εκπ/σης).

Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνεται ο αριθμός των μαθητών που αξιολογήθηκαν από το ΚΕΔΔΥ Ξάνθης, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016- 2017, ανά κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, φύλο και τάξη φοίτησης. Επίσης, φαίνεται και ο αριθμός των γνωματεύσεων και των εξατομικευμένων προγραμμάτων που συντάχθηκαν και δόθηκαν στους γονείς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Στις γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν φαίνονται:

 • Ο αριθμός των μαθητών που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2016- 2017 ανά φύλο και βαθμίδα εκπαίδευσης,
 • Η ποσοστιαία κατανομή των μαθητών που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017 ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και
 • Η ποσοστιαία κατανομή των μαθητών (ξεχωριστά για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης) που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017 ανά κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

ΓΡΑΦΗΜΑ 1

ΓΡΑΦΗΜΑ 2

ΓΡΑΦΗΜΑ 3

ΓΡΑΦΗΜΑ 4

ΓΡΑΦΗΜΑ 5

 

Εργαλεία Αξιολόγησης

Α/θμια εκπ/ση

Β/θμια εκπ/ση

WIPSI

Ναι

Όχι

WISC III

Ναι

Ναι

Αθηνά test

Ναι

Ναι

Διερευνητικά-ανιχνευτικά εργαλεία (κριτήρια) των μαθησιακών δυσκολιών

Ναι

Μόνο για μαθητές γυμνασίου

Achenback

(για παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς)

Ναι

Ναι

Test Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής

Ναι

Ναι

Raven

Ναι

Ναι

C.A.T.

Ναι

Όχι

Εκπαιδευτική αξιολόγηση με άτυπο υλικό

Ναι

Ναι

Άτυπο ερωτηματολόγιο

για εκπαιδευτικούς

Ναι

Ναι

Στο σύνολο των περιστατικών ενεπλάκησαν όλες οι ειδικότητες του προσωπικού. Τη φετινή χρονιά υπήρχαν στην υπηρεσία μία εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής, δύο εκπ/κοί α/θμιας εκπ/σης (συμπεριλαμβανομένου του προϊσταμένου), μία εκπαιδευτικός β/θμιας, δύο ψυχολόγοι, μία κοινωνική λειτουργός και ένας διοικητικός υπάλληλος. Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17» με κωδικό ΟΠΣ 5001982 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», τοποθετήθηκαν στα τέλη του Νοεμβρίου 2016, δύο αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί (μία δασκάλα  και μία μαθηματικός) με πλήρες ωράριο. Επίσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της ίδιας πράξης τοποθετήθηκε στα τέλη του Δεκεμβρίου 2016 και μία αναπληρώτρια Κοινωνική Λειτουργός, με πλήρες ωράριο.

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο η στελέχωση της υπηρεσίας πρέπει να απαρτίζεται από 1 ψυχολόγο, 1 κοιν. λειτουργό, 3 εκπ/κούς α/θμιας, 1 εκπ/κο Προσχ. Αγωγής, 2 εκπ/κούς β/θμιας και 1 διοικητικό υπάλληλο.

Προβλήματα:

Ο μικρός αριθμός του προσωπικού είναι ανεπαρκής για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Νομού.

Η στελέχωση της υπηρεσίας με το απαραίτητο επιπλέον Εκπαιδευτικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό έγινε τρεις μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Είναι εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολο στη σύνταξη του ΕΠΕ να εμπλακούν οι εκπαιδευτικοί της τάξης, οι σύμβουλοι γενικής αγωγής (όπως αναφέρεται στον κανονισμό λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ).

Για τους μαθητές που φοιτούν σε κανονική τάξη είναι δύσκολη η εφαρμογή του ΕΠΕ από τους εκπαιδευτικούς της τάξης, αν δεν υπάρχει συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό ΕΑΕ.

Τα εγκεκριμένα εργαλεία αξιολόγησης δεν είναι κατάλληλα για μαθητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η ελληνική (μουσουλμανόπαιδες, τέκνα μεταναστών).

Θεωρείται απαραίτητη η συμβολή και άλλων ειδικοτήτων (πχ λογοθεραπευτή, παιδοψυχιάτρου, εργοθεραπευτή) όπως προβλέπεται και από το νόμο της Ειδικής Αγωγής.

 

 1. Υποστήριξη

(Άρθρο 4, παρ.2 εδ. Β, Υπ. Απ. Γ6/4494, 2001)

Η υποστήριξη που παρείχε η υπηρεσία μας αφορούσε αφενός τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και αφετέρου την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη των γνωματεύσεων και των ΕΠΕ, την ενημέρωση των οικογενειών σχετικά με τις δυσκολίες των παιδιών, την τοποθέτηση των παιδιών (όσων δεν φοιτούσαν σε κάποια σχολική μονάδα) στα κατάλληλα σχολικά πλαίσια και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς.

Η ψυχολογική-συναισθηματική υποστήριξη για το μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων που χειρίστηκε η υπηρεσία μας περιελάμβανε περιορισμένο αριθμό συναντήσεων με τους γονείς επιδιώκοντας την θετική τους στάση απέναντι στο πρόβλημα των μαθητών και την κινητοποίηση τους για την συστηματική συνεργασία με τα σχολεία. Προς την ίδια κατεύθυνση πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

Μετά από αξιολόγηση των αναγκών του κάθε μαθητή -σε ορισμένες περιπτώσεις- σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν προγράμματα συμβουλευτικής της οικογένειας ώστε να δημιουργηθεί ένα υποβοηθητικό πλαίσιο που θα βοηθήσει τον μαθητή να ξεπεράσει τις δυσκολίες του.

Προβλήματα

Ο περιορισμένος αριθμός προσωπικού είναι αδύνατον να καλύψει υποστηρικτικά όλα τα σχολεία του Νομού.

 

 1. Ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης

Το σχολικό έτος 2016-2017 ιδρύθηκαν τμήματα ένταξης στα παρακάτω σχολεία:

 • Νηπιαγωγείο Αυξεντίου Ξάνθης
 • 18ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης
 • Δημοτικό Σχολείο Πετεινού Ξάνθης
 • Δημοτικό Σχολείο Διομήδειας Ξάνθης
 • 5ο Γυμνάσιο Ξάνθης
 • 7ο Γυμνάσιο Ξάνθης

Επίσης, ιδρύθηκε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει την επόμενη σχολική χρονιά 2017-2018.

Τέλος, σε συνεργασία με τον Διευθυντή Π/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και την Διευθύντρια του σχολείου, το ΚΕΔΔΥ Ξάνθης εισηγήθηκε τη λειτουργία του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης ως εξαθέσιου για το σχολικό έτος 2017-2018.

 

 1. Ευαισθητοποίnση

(Άρθρο 4, εδ. Γ, Υπ.Aπ. Γ6/4494, 2001)

 • 7/9/2016 έως 28/9/2016: επισκέψεις σε σχολεία όλων των βαθμίδων, κατόπιν αιτήματος της υπηρεσίας και ανταπόκρισής τους με σκοπό την ενημέρωση και τη συνεργασία.
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς: Συνεργασία με εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων τόσο με επισκέψεις ομάδας από το ΚΕΔΔΥ στα σχολεία όσο και εκπαιδευτικών στο χώρο της υπηρεσίας.
 • 7/11/2016 έως 14/11/2016: Σειρά συναντήσεων με σχολικούς συμβούλους και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, με θέμα την παρουσία της υπηρεσίας και τη συνεργασία με σχολεία. Συμμετείχε όλο το προσωπικό της υπηρεσίας.
 • 30/11/2016: Ομιλία σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας, που διοργάνωσε η ΕΛΜΕ Ξάνθης με θέμα «Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ο ρόλος του ΚΕΔΔΥ», ομιλήτρια η φιλόλογος του ΚΕΔΔΥ.
 • 19/12/2016: Ομιλία – παρουσίαση έρευνας της εκπαιδευτικού π/θμιας εκπαίδευσης του ΚΕΔΔΥ Ξάνθης Γιαννακίδου Χαρίκλειας, με θέμα την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών.
 • 21/12/2016: Ομιλία σε γονείς και σε εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Σμίνθης, ομιλητές ο Αν. Προϊστάμενος και η φιλόλογος του ΚΕΔΔΥ.
 • 13/2/2017 και 28/2/2017: Διοργάνωση επιμορφωτικών ημερίδων με την Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής, που απευθύνονταν σε νηπιαγωγούς, με θέμα «Δυσκολίες στην επικοινωνία – Μελέτη περίπτωσης». Συμμετείχαν η κοινωνική λειτουργός, η ψυχολόγος και η νηπιαγωγός του ΚΕΔΔΥ.
 • 8/3/2017: Ομιλία στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης με θέμα: «Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο». Ομιλήτριες ήταν οι ψυχολόγοι της υπηρεσίας.
 • 21/03/2017: Παιδαγωγική ημερίδα-συνάντηση των ΚΕΔΔΥ ΑΜΘ & Σερρών με τους Σχολικούς Συμβούλους, στο 7οΓυμνάσιο Ξάνθης. Θέμα «Συνεργασία των ΚΕΔΔΥ με τα σχολεία». Συμμετείχε όλο το προσωπικό της υπηρεσίας.
 • 8/4/ 2017: Συμμετοχή σε ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού (ημέρα σταδιοδρομίας) που διοργανώθηκε από το ΚΕΣΥΠ Ξάνθης, ομιλήτρια η φιλόλογος του ΚΕΔΔΥ.

 

Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ (Αρ.12, παρ. 4, Υπ. Απ. Γ6/4494, 2001)

 1. Συμμετοχή του Αν. Προισταμένου του ΚΕΔΔΥ Ξάνθης,και των εκπαιδευτικών π/θμιας και δ/θμιας (φιλόλογος), ως επιμορφωτές στις 09 Μαρτίου 2017, στο επιμορφωτικό πρόγραμμα “ICT – assisted diagnosis, teaching and therapy for people with Special Education Needs” που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Language Education and Speech Therapy for people with special Education / LET’S”, από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στην Κομοτηνή από 07 έως 11 Μαρτίου 2017.
 2. 26/5/2017, συμμετοχή της εκπαιδευτικού π/θμιας εκπαίδευσης στην εκδήλωση – συζήτηση με θέμα τη Μειονοτική Εκπαίδευση, συνδιοργανωτές: Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης – ΚΕΔΔΥ.
 3. 8/3/2017, συμμετοχή της εκπαιδευτικού π/θμιας εκπαίδευσης στην εκδήλωση του Διδασκαλικού Συλλόγου για τις σχέσεις γονέων και εκπαιδευτικών.
 4. 19/06/2017, παρακολούθηση της εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της επιμορφωτικής ημερίδας με θέμα «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Πρακτικές και Προοπτικές στην Εκπαίδευση» που διοργάνωσε ο Σχολικός Σύμβουλος ΕΑΕ 8ης περιφέρειας στο ΠΕΚ Καβάλας.
 5. 19/9/2016 έως 23/9/2016 συμμετοχή του Διοικητικού υπαλλήλου στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης με τίτλο: «Βελτίωση Δεξιοτήτων Επικοινωνίας, Ομαδικής Συνεργασίας, Διαχείρισης Συγκρούσεων και Κρίσεων»

 

Γ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ

(Αρ. 12, εδ. ι, ιβ, ιγπαρ. 2, Υπ. Απ. Γ6/4494, 2001)

Συνεργασία με:

 1. Αντιπεριφερειάρχη
 2. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας & Θράκης.
 3. Διεύθυνση Α/θμιας και Δ/θμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
 4. Διευθύντρια οικονομικών υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
 5. Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής Η΄ Περιφέρειας.
 6. Με τους 4 Σχολικούς Συμβούλους  Α/θμιας εκπαίδευσης.
 7. ΚΕΔΔΥ  της Περιφέρειας
 8. Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων σχολείων του Ν. Ξάνθης.
 9. Σύλλογο Κωφών και Βαρήκοων, Σύλλογο Τυφλών  και τον Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα.
 10. Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Ν. Ξάνθης.
 11. Μονάδες κοινωνικής μέριμνας Ν. Ξάνθης
 12. Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» Ν. Ξάνθης
 13. Κοινωνική Υπηρεσία Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης και Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.
 14. ΚΕΦΙΑΠ Ξάνθης.
 15. Παιδοψυχιατρικό τμήμα, Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής
 16. Κέντρα Ψυχικής Υγείας Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Αλεξανδρούπολης.
 17. Τμήμα Αλληλεγγύης Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ν. Ξάνθης
 18. Ιατροκοινωνικό Κέντρο Δροσερού Ξάνθης
 19. Κέντρο Υποστήριξης και Φροντίδας  Φτωχών οικογενειών με Παιδιά Δροσερού.
 20. ΚΕ.Π.Α (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) Ν. Ξάνθης
 21. Εισαγγελέα και επιμελήτρια ανηλίκων Ν. Ξάνθης.
 22. Παράρτημα ΑμΕΑ Ξάνθης
 23. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 24. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης
 25. ΙΚΑ Θεσσαλονίκης – Κέντρο παιδοψυχικής υγιεινής.

Προβλήματα

Δεν υπήρχαν προβλήματα στη συνεργασία μας με άλλους φορείς.

 

Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -ΣΧΟΛΙΑ

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πιστεύουμε ότι η υπηρεσία μας θα παρείχε ολοκληρωμένη υποστήριξη στους μαθητές, τις οικογένειες και τα σχολεία αν στελεχωνόταν από 3 ψυχολόγους, 3 κοιν. λειτουργούς, 3 εκπ/κους α/θμιας εκπ/σης, 1 εκπ/κο προσχολικής αγωγής, 2 εκπ/κούς β/θμιας εκπ/σης, 1 παιδοψυχίατρο και 1 θεραπευτή λόγου.

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κάλυψη των οργανικών κενών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού άμεσα με αποσπάσεις.

Στελέχωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 3699/2008.

Συνεργασία με τα ΚΕΔΔΥ της Περιφέρειας ώστε να γίνουν σεμινάρια σχετικά με θέματα που αφορούν τις ειδικότητες.

Συναντήσεις σε τακτική βάση των ειδικοτήτων, όπου θα υπάρχει επόπτης (επιστημονικός σύμβουλος) για κάθε ειδικότητα.

Επιμόρφωση του προσωπικού του ΚΕΔΔΥ κατά προτεραιότητα (συμμετοχή σε όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα ειδικής αγωγής κατά παρέκκλιση του αριθμού των συμμετεχόντων).

ΣΧΟΛΙΑ

Θεωρούμε απαραίτητη την ίδρυση οργανικών θέσεων ψυχολόγων και κοιν. λειτουργών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι ανήκοντες στα ΚΕΔΔΥ να προσφέρουν έργο στα σχολεία της Περιφέρειας.