Έκθεση Πεπραγμένων 2017-2018

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017-2018

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΔΔΥ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το σχολικό έτος 2017-2018 προσήλθαν για αξιολόγηση στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης συνολικά 325 μαθητές και μαθήτριες, 155 από τους οποίους προσήλθαν για επαναξιολόγηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών (37 της προσχολικής αγωγής, 85 της πρωτοβάθμιας εκπ/σης και 33 της δευτεροβάθμιας εκπ/σης).

Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνεται ο αριθμός των μαθητών που αξιολογήθηκαν από το ΚΕΔΔΥ Ξάνθης, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017- 2018, ανά κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, φύλο και τάξη φοίτησης. Επίσης, φαίνεται και ο αριθμός των γνωματεύσεων και των εξατομικευμένων προγραμμάτων που συντάχθηκαν και δόθηκαν στους γονείς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Στις γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν φαίνονται:

 • Ο αριθμός των μαθητών που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2017- 2018 ανά φύλο και βαθμίδα εκπαίδευσης,
 • Η ποσοστιαία κατανομή των μαθητών που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και
 • Η ποσοστιαία κατανομή των μαθητών (ξεχωριστά για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης) που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 ανά κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

ΓΡΑΦΗΜΑ 1

ΓΡΑΦΗΜΑ 2

ΓΡΑΦΗΜΑ 3

ΓΡΑΦΗΜΑ 4

ΓΡΑΦΗΜΑ 5

 

Εργαλεία Αξιολόγησης

Α/θμια εκπ/ση

Β/θμια εκπ/ση

WIPSI

Ναι

Όχι

WISC III

Ναι

Ναι

Αθηνά test

Ναι

Ναι

Διερευνητικά-ανιχνευτικά εργαλεία (κριτήρια) των μαθησιακών δυσκολιών

Ναι

Μόνο για μαθητές γυμνασίου

Achenback

(για παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς)

Ναι

Ναι

Test Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής

Ναι

Ναι

Raven

Ναι

Ναι

C.A.T.

Ναι

Όχι

Εκπαιδευτική αξιολόγηση με άτυπο υλικό

Ναι

Ναι

Άτυπο ερωτηματολόγιο

για εκπαιδευτικούς

Ναι

Ναι

Στο σύνολο των περιστατικών ενεπλάκησαν όλες οι ειδικότητες του προσωπικού. Τη φετινή χρονιά υπήρχαν στην υπηρεσία, με οργανική θέση ή με απόσπαση, μία εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής, δύο εκπ/κοί α/θμιας εκπ/σης (συμπεριλαμβανομένου του προϊσταμένου), μία εκπαιδευτικός β/θμιας, δύο ψυχολόγοι, μία κοινωνική λειτουργός και ένας διοικητικός υπάλληλος. Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18» με κωδικό ΟΠΣ 5009803 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», τοποθετήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2017, δύο αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί (μία δασκάλα  και μία φιλόλογος) και δύο Ε.Ε.Π. (μία κοινωνική λειτουργός και μία ψυχολόγος), με πλήρες ωράριο. Επίσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της ίδιας πράξης τοποθετήθηκαν τον Δεκεμβρίου του 2017 και τον Φεβρουάριο του 2018 μία αναπληρώτρια λογοθεραπεύτρια και μία κοινωνική λειτουργός, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο η στελέχωση της υπηρεσίας πρέπει να απαρτίζεται από 1 ψυχολόγο, 1 κοιν. λειτουργό, 3 εκπ/κούς α/θμιας, 1 εκπ/κο Προσχ. Αγωγής, 2 εκπ/κούς β/θμιας και 1 διοικητικό υπάλληλο.

Προβλήματα:

Είναι εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολο στη σύνταξη του ΕΠΕ να εμπλακούν οι εκπαιδευτικοί της τάξης, οι σύμβουλοι γενικής αγωγής (όπως αναφέρεται στον κανονισμό λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ).

Για τους μαθητές που φοιτούν σε κανονική τάξη είναι δύσκολη η εφαρμογή του ΕΠΕ από τους εκπαιδευτικούς της τάξης, αν δεν υπάρχει συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό ΕΑΕ.

Τα εγκεκριμένα εργαλεία αξιολόγησης δεν είναι κατάλληλα για μαθητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η ελληνική (μουσουλμανόπαιδες, τέκνα μεταναστών).

Θεωρείται απαραίτητη η συμβολή και άλλων ειδικοτήτων (πχ λογοθεραπευτή, παιδοψυχιάτρου, εργοθεραπευτή) όπως προβλέπεται και από το νόμο της Ειδικής Αγωγής.

 

 1. Υποστήριξη

(Άρθρο 4, παρ.2 εδ. Β, Υπ. Απ. Γ6/4494, 2001)

Η υποστήριξη που παρείχε η υπηρεσία μας αφορούσε αφενός τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και αφετέρου την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη των γνωματεύσεων και των ΕΠΕ, την ενημέρωση των οικογενειών σχετικά με τις δυσκολίες των παιδιών, την τοποθέτηση των παιδιών (όσων δεν φοιτούσαν σε κάποια σχολική μονάδα) στα κατάλληλα σχολικά πλαίσια και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς.

Η ψυχολογική-συναισθηματική υποστήριξη για το μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων που χειρίστηκε η υπηρεσία μας περιελάμβανε περιορισμένο αριθμό συναντήσεων με τους γονείς επιδιώκοντας την θετική τους στάση απέναντι στο πρόβλημα των μαθητών και την κινητοποίηση τους για την συστηματική συνεργασία με τα σχολεία. Προς την ίδια κατεύθυνση πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

Μετά από αξιολόγηση των αναγκών του κάθε μαθητή -σε ορισμένες περιπτώσεις- σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν προγράμματα συμβουλευτικής της οικογένειας ώστε να δημιουργηθεί ένα υποβοηθητικό πλαίσιο που θα βοηθήσει τον μαθητή να ξεπεράσει τις δυσκολίες του.

 

 1. Ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης

Το σχολικό έτος 2017-2018 λειτούργησε το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης στο Δήμο Τοπείρου.

Επίσης, σε συνεργασία με τον Διευθυντή Π/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και την Διευθύντρια του σχολείου, το ΚΕΔΔΥ Ξάνθης εισηγήθηκε τη λειτουργία του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης ως εξαθέσιου για το σχολικό έτος 2018-2019.

 

 1. Ευαισθητοποίnση

(Άρθρο 4, εδ. Γ, Υπ.Aπ. Γ6/4494, 2001)

 • 04/09/2017 έως 29/09/2017: επισκέψεις σε σχολεία όλων των βαθμίδων, κατόπιν πρόσκλησης της υπηρεσίας και ανταπόκρισής τους με σκοπό την ενημέρωση και τη συνεργασία.
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς: Συνεργασία με εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων τόσο με επισκέψεις ομάδας από το ΚΕΔΔΥ στα σχολεία όσο και εκπαιδευτικών στο χώρο της υπηρεσίας.
 •  Συναντήσεις στο χώρο του ΚΕΔΔΥ, με τους εκπαιδευτικούς νηπιαγωγείων  που διαθέτουν τμήματα ένταξης και παράλληλη στήριξη με σκοπό την ενημέρωση για τους μαθητές τους.
 •  Συνεργασία της υπηρεσίας μας καθ’ όλη τη διάρκεια της  χρονιάς με ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.
 •  Δεκέμβριος 2017: Εκπαιδευτική δραστηριότητα ευαισθητοποίησης στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία σε μαθητές του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων από εκπαιδευτικούς και ψυχολόγο της υπηρεσίας
 •  29/01/2018 ομιλία – παρουσίαση με θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες και διαχείριση συμπεριφοράς», σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. Ομιλήτριες ήταν οι ψυχολόγοι της υπηρεσίας.
 • Διεξαγωγή ημερίδας, στο χώρο του 7ου Γυμνασίου Ξάνθης με εισηγητή τον Διευθυντή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κ. Κασσιανό Παναγιώτη σχετικά με τις «Νέες δομές στην Εκπαίδευση». Η ημερίδα απευθυνόταν σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τις δομές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Απρίλιος – Μάιος 2018: Εισηγήσεις των εκπαιδευτικών της υπηρεσίας στο επιμορφωτικό πρόγραμμα  «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις» για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής, που διοργάνωσε το ΠΕΚ Καβάλας σε συνεργασία με το ΚΕΔΔΥ Ξάνθης.
 • Μάιος 2018: Συμμετοχή σε ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού (ημέρα σταδιοδρομίας) που διοργανώθηκε από το ΚΕΣΥΠ Ξάνθης, ομιλήτρια η φιλόλογος της υπηρεσίας.
 • Το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε σχολεία από εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους της υπηρεσίας και έγιναν επιδόσεις των γνωματεύσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους μαθητές που αξιολογήθηκαν από την υπηρεσία μας, με σκοπό τον καλύτερο προγραμματισμό των σχολείων για την επόμενη σχολική χρονιά.
 • Το πρώτο εξάμηνο η υπηρεσία δέχτηκε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης με Κατεύθυνση την Κοινωνική Εργασία του ΔΠΘ για πρακτική άσκηση. Την επίβλεψη για την εκπαίδευση και καθοδήγησή τους είχε η Κοινωνική Λειτουργός της υπηρεσίας.
 • Για την σχολική χρονιά 2017-2018, η υπηρεσία δέχτηκε 5 μεταπτυχιακούς φοιτητές για πρακτική άσκηση.
 • Η λογοθεραπεύτρια της υπηρεσίας υποστήριξε λογοθεραπευτικά μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, από τον Ιανουάριο έως και τέλος Απριλίου 2018, οπότε και παραιτήθηκε από την υπηρεσία.
 • Τακτική συνεργασία σε εβδομαδιαία βάση της ΕΔΕΑΥ και της υπηρεσίας μας.

Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ (Αρ.12, παρ. 4, Υπ. Απ. Γ6/4494, 2001)

 • 26/11/2017 έως και 3/12/2017 Συμμετοχή του Προϊσταμένου, της εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, Βασική Δράση ΚΑ2, με αριθμό σύμβασης: 2016-1-RO01-KA202-024644, και με τίτλο: «Language Education and Speech Therapy for People with Special Education Needs.
 • 19/12/2017: Συμμετοχή του Προϊσταμένου, της ψυχολόγου, της εκπαιδευτικού προσχολικής αγωγής και της εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη συνάντηση που έγινε στη Θεσσαλονίκη, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, παρουσία του Διευθυντή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα συζήτησης την πρόταση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου και ειδικότερα για το Κ.Ε.Σ.Υ.
 • Μάρτιος 2018: Παρακολούθηση από την εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σεμιναρίου με θέμα: «Η Λογοτεχνία στο δημοτικό σχολείο» στο πλαίσιο του προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων.
 • 12/06/2018: Παρακολούθηση της εκπαιδευτικού προσχολικής εκπαίδευσης της επιμορφωτικής ημερίδας με θέμα «Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διαχείριση των σεξουαλικών αναγκών σε εφήβους και νέους με νοητική ανεπάρκεια» που διοργάνωσε το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ξάνθης. Εισηγητές: Μπάρμπας Γιώργος Επίκουρος Καθηγητής Ειδικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ., Σιδεράς Δημήτρης Ψυχολόγος  Τ.Ε.Π.Α.Ε. του Α.Π.Θ.

Γ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ

(Αρ. 12, εδ. ι, ιβ, ιγπαρ. 2, Υπ. Απ. Γ6/4494, 2001)

Συνεργασία με:

 1. Αντιπεριφερειάρχη
 2. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας & Θράκης.
 3. Διεύθυνση Α/θμιας και Δ/θμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
 4. Διευθύντρια οικονομικών υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
 5. Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής Η΄ Περιφέρειας.
 6. Με τους 4 Σχολικούς Συμβούλους  Α/θμιας εκπαίδευσης.
 7. ΚΕΔΔΥ  της Περιφέρειας
 8. Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων σχολείων του Ν. Ξάνθης.
 9. Σύλλογο Κωφών και Βαρήκοων, Σύλλογο Τυφλών  και τον Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα.
 10. Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Ν. Ξάνθης.
 11. Μονάδες κοινωνικής μέριμνας Ν. Ξάνθης
 12. Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» Ν. Ξάνθης
 13. Κοινωνική Υπηρεσία Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης και Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.
 14. ΚΕΦΙΑΠ Ξάνθης.
 15. Παιδοψυχιατρικό τμήμα, Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής
 16. Κέντρα Ψυχικής Υγείας Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Αλεξανδρούπολης.
 17. Τμήμα Αλληλεγγύης Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ν. Ξάνθης
 18. Ιατροκοινωνικό Κέντρο Δροσερού Ξάνθης
 19. Κέντρο Υποστήριξης και Φροντίδας  Φτωχών οικογενειών με Παιδιά Δροσερού.
 20. ΚΕ.Π.Α (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) Ν. Ξάνθης
 21. Εισαγγελέα και επιμελήτρια ανηλίκων Ν. Ξάνθης.
 22. Παράρτημα ΑμΕΑ Ξάνθης
 23. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 24. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης
 25. ΙΚΑ Θεσσαλονίκης – Κέντρο παιδοψυχικής υγιεινής.

Προβλήματα

Δεν υπήρχαν προβλήματα στη συνεργασία μας με άλλους φορείς.

 

Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -ΣΧΟΛΙΑ

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πιστεύουμε ότι η υπηρεσία μας τη φετινή σχολική χρονιά παρείχε ολοκληρωμένη υποστήριξη στους μαθητές, τις οικογένειες και τα σχολεία επειδή στελεχώθηκε από 3 ψυχολόγους, 3 κοιν. λειτουργούς, 1 εκπ/κο προσχολικής αγωγής, 3 εκπ/κους α/θμιας εκπ/σης, 2 εκπ/κούς β/θμιας εκπ/σης και 1 λογοθεραπεύτρια.

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κάλυψη των οργανικών κενών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού άμεσα με αποσπάσεις.

Στελέχωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 3699/2008.

Συνεργασία με τα ΚΕΔΔΥ της Περιφέρειας ώστε να γίνουν σεμινάρια σχετικά με θέματα που αφορούν τις ειδικότητες.

Συναντήσεις σε τακτική βάση των ειδικοτήτων, όπου θα υπάρχει επόπτης (επιστημονικός σύμβουλος) για κάθε ειδικότητα.

Επιμόρφωση του προσωπικού του ΚΕΔΔΥ κατά προτεραιότητα (συμμετοχή σε όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα ειδικής αγωγής κατά παρέκκλιση του αριθμού των συμμετεχόντων).

ΣΧΟΛΙΑ

Θεωρούμε απαραίτητη την ίδρυση οργανικών θέσεων ψυχολόγων και κοιν. λειτουργών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι ανήκοντες στα ΚΕΔΔΥ να προσφέρουν έργο στα σχολεία της Περιφέρειας.