Έκθεση Πεπραγμένων 2018-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018-2019

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΔΔΥ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αξιολόγηση

Το σχολικό έτος 2018-2019 προσήλθαν για αξιολόγηση στο ΚΕΔΔΥ/ΚΕΣΥ Ξάνθης συνολικά 257 μαθητές και μαθήτριες.

Σημειώνεται ότι 124 από τους μαθητές/τριες προσήλθαν για επαναξιολόγηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών (27 της προσχολικής αγωγής, 75 της πρωτοβάθμιας εκπ/σης και 22 της δευτεροβάθμιας εκπ/σης). Επίσης, από το σύνολο των μαθητών/τριων που αξιολογήθηκαν, 65 προέρχονται από την μουσουλμανική μειονότητα του νομού και 14 από αυτούς φοιτούν σε μειονοτικά σχολεία.

Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνεται ο αριθμός των μαθητών και μαθητριών που αξιολογήθηκαν από το ΚΕΔΔΥ/ΚΕΣΥ Ξάνθης, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018- 2019, ανά κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, φύλο και τάξη φοίτησης. Επίσης, φαίνεται και ο αριθμός των γνωματεύσεων και των εξατομικευμένων προγραμμάτων που συντάχθηκαν και δόθηκαν στους γονείς/κηδεμόνες.

Στις γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν φαίνονται:

 • Ο αριθμός των μαθητών/τριων που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ/ΚΕΣΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2018- 2019 ανά φύλο και βαθμίδα εκπαίδευσης,
 • Η ποσοστιαία κατανομή των μαθητών/τριων που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ/ΚΕΣΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και
 • Η ποσοστιαία κατανομή των μαθητών/τριων (ξεχωριστά για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης) που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ/ΚΕΣΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 ανά κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
 • Γράφημα 1
 • Γράφημα 2
 • Γράφημα 3
 • Γράφημα 4
 • Γράφημα 5

Εργαλεία Αξιολόγησης

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031890, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», τοποθετήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2018, δύο αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί (μία κλάδου ΠΕ70.ΕΑΕ  και μία κλάδου ΠΕ02.ΕΑΕ) και τρεις αναπληρώτριες Ε.Ε.Π. (δύο κοινωνικοί λειτουργοί ΠΕ30 και μία ψυχολόγος ΠΕ23), με πλήρες ωράριο. Επίσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της ίδιας πράξης τοποθετήθηκαν τον Νοέμβριο του 2018 και τον Δεκέμβριο του 2018 μία αναπληρώτρια λογοθεραπεύτρια ΠΕ21-26 και ένας εργοθεραπευτής ΠΕ29, αντίστοιχα.Στο σύνολο των περιστατικών ενεπλάκησαν όλες οι ειδικότητες του προσωπικού. Τη φετινή χρονιά υπήρχαν στην υπηρεσία, με οργανική θέση ή με απόσπαση, μία εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής, δύο εκπ/κοί α/θμιας εκπ/σης (συμπεριλαμβανομένου του προϊσταμένου), μία εκπαιδευτικός β/θμιας, δύο ψυχολόγοι, μία κοινωνική λειτουργός και ένας διοικητικός υπάλληλος.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Υ.Α. 129064/ΓΔ5 – ΦΕΚ 3233 Β΄& Υ.Α. 82417/Ν4 – ΦΕΚ 2116 Β΄) η στελέχωση της υπηρεσίας πρέπει να απαρτίζεται από 3 Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων , 3 Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, 1 Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ21-Λογοθεραπευτών, 1 Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ29-Εργοθεραπευτών, 3 εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 ή ΠΕ71 (Δασκάλων), 1 εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60 ή ΠΕ61 (Νηπιαγωγών) , 2 εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), 1 εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικών) ή ΠΕ04 (Φυσικών επιστημών), 2 εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό και 1 διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕΔιοικητικός-Οικονομικός.

Προβλήματα:Με την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/53/206591/Ε3 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5440/τ.Β΄/5-12-2018 σταμάτησε η λειτουργία των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και ξεκίνησε η πλήρης λειτουργία των Κ.Ε.Σ.Υ.. Η μετάβαση αυτή, καθώς και η αλλαγή της διαδικασίας παραπομπής των μαθητών/τριων στο Κ.Ε.Σ.Υ. είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί, για κάποιο διάστημα, ο αριθμός των μαθητών/τριων που παραπέμπονταν στο Κ.Ε.Σ.Υ. για αξιολόγηση. Μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 32078/ΓΔ4 / 28-2-2019 διευκρινιστικής εγκυκλίου από τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ, αυξήθηκε ο αριθμός των παραπομπών και συνεπώς και ο αριθμός των αξιολογήσεων από την υπηρεσία μας.

Τα εγκεκριμένα εργαλεία αξιολόγησης δεν είναι κατάλληλα για μαθητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η ελληνική (μουσουλμανόπαιδες, τέκνα μεταναστών).

Υποστήριξη

Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη των γνωματεύσεων και των ΕΠΕ, την ενημέρωση των οικογενειών σχετικά με τις δυσκολίες των παιδιών, την τοποθέτηση των παιδιών (όσων δεν φοιτούσαν σε κάποια σχολική μονάδα) στα κατάλληλα σχολικά πλαίσια και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς.

Η υποστήριξη που παρείχε η υπηρεσία μας αφορούσε αφενός τη βελτίωση των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριων και αφετέρου την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

Η ψυχολογική-συναισθηματική υποστήριξη για το μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων που χειρίστηκε η υπηρεσία μας περιελάμβανε περιορισμένο αριθμό συναντήσεων με τους γονείς επιδιώκοντας την θετική τους στάση απέναντι στο πρόβλημα των μαθητών και την κινητοποίηση τους για τη συστηματική συνεργασία με τα σχολεία. Προς την ίδια κατεύθυνση πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν βραχύχρονα προγράμματα εξατομικευμένης παρέμβασης και υποστήριξης μαθητών/τριων και συμβουλευτικής της οικογένειας, ώστε να δημιουργηθεί ένα υποβοηθητικό πλαίσιο που θα βοηθήσει τον μαθητή/τρια να ξεπεράσει τις δυσκολίες του.

Επίσης, υποστηρίχθηκαν μαθητές/τριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που είχαν αξιολογηθεί παλιότερα από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ., από τη λογοθεραπεύτρια και τον εργοθεραπευτή της υπηρεσίας μας. Η υποστήριξη αφορούσε μαθητές/τριες ειδικών και γενικών σχολείων και πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με τους διευθυντές/τριες, στο χώρο των σχολείων τους από τον Νοέμβριο του 2018 έως το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Προβλήματα:

Για τους μαθητές που φοιτούν σε κανονική τάξη είναι δύσκολη η εφαρμογή του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς της τάξης, αν δεν υπάρχει συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό ΕΑΕ.

  Ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης

Το σχολικό έτος 2018-2019 κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 36380/Δ3 / 7-3-2019 εγγράφου της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Εκπαίδευσης», το Κ.Ε.Σ.Υ. Ξάνθης εισηγήθηκε, σε συνεργασία με τους Δ/ντες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Δ/ντες των σχολείων, την ίδρυση τμημάτων ένταξης στα παρακάτω σχολεία:

 • Νηπιαγωγείο Φιλίων Ξάνθης
 • 6ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης
 • 9ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης
 • Πολυδύναμο Νηπιαγωγείο που θα δημιουργηθεί από τη συγχώνευση των 4ου και 10ου Νηπιαγωγείων Ξάνθης
 • 20ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης
 • Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ηλιόπετρας Ξάνθης
 • 3ο Γυμνάσιο Ξάνθης
 • 6ο Γυμνάσιο Ξάνθης
 • Γυμνάσιο Ερασμίου Ξάνθης
 • Γυμνάσιο Γενισέας Ξάνθης
 • Γυμνάσιο Σμίνθης Ξάνθης

Συνεργασία με σχολεία και φορείς – Δραστηριότητες του Κ.Ε.Σ.Υ.

 • Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς υπήρξε συνεργασία με εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, τόσο με επισκέψεις ομάδας από το Κ.Ε.Σ.Υ. στα σχολεία, όσο και εκπαιδευτικών στο χώρο της υπηρεσίας.
 • Τακτική συνεργασία σε εβδομαδιαία βάση με τις ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς των ΕΔΕΑΥ.
 • Συναντήσεις με συντονιστές τους ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ στο χώρο του Κ.Ε.Σ.Υ.
 • Συνεργασία με το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Ξάνθης για την υποστήριξη μαθητών/τριων με αναπηρία.
 • Επίσκεψη του Προϊσταμένου, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους συντονιστές του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ, στο 2ο, 4ο και 6ο Γυμνάσιο Ξάνθης και στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ξάνθης. Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν πρόσκλησης από τους διευθυντές/τριες των σχολείων και έγιναν με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις νέες δομές υποστήριξης του νόμου 4547/2018.
 • Συνάντηση με ψυχολόγους του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ξάνθης «Έκφραση» στις  28/3/2019 στο χώρο του Κ.Ε.Σ.Υ.
 • Συνδιοργάνωση με το Τμήμα Φιλολογίας και Ειδικής Αγωγής του ΔΠΘ και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών & Ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία Ν. Ξάνθης συνεδρίου με θέμα «Δυσλεξία – Μαθησιακές Δυσκολίες – ΔΕΠΥ & Τεχνολογία στην Εκπαίδευση», στις 30-31/3/2019 στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης.
 • Διοργάνωση ημερίδας σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού με θέμα «Γνωρίζω Σχολές και Επαγγέλματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» σε συνεργασία με το 2ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης στις 13/4/2019.

  Ανάπτυξη στελεχών του Κ.Ε.Σ.Υ.

 • Νοέμβριος 2018 έως Ιανουάριος 2019: Συμμετοχή της εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ (επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στην διδακτική πράξη).
 • Συμμετοχή της εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο συνέδριο της ΔΟΕ με θέμα «Η εκπαίδευση της μειονότητας και το σχολείο των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών και δικαιωμάτων στο περιβάλλον συνύπαρξης πλειονότητας και μειονότητας στη Θράκη» που πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη στις 9-11/5/2019.

Παρατηρήσεις – Προτάσεις

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πιστεύουμε ότι η υπηρεσία μας τη φετινή σχολική χρονιά παρείχε ολοκληρωμένη υποστήριξη στους μαθητές, τις οικογένειες και τα σχολεία καθώς υπήρξε επαρκής στελέχωση σε εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό.

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 129064/ΓΔ5 – ΦΕΚ 3233 Β΄.

Συνεργασία με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ και τα ΚΕΣΥ της Περιφέρειας ώστε να γίνουν σεμινάρια σχετικά με θέματα που αφορούν τις ειδικότητες.

Συναντήσεις σε τακτική βάση των ειδικοτήτων, όπου θα υπάρχει επόπτης (επιστημονικός σύμβουλος) για κάθε ειδικότητα.

Επιμόρφωση του προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ. κατά προτεραιότητα (συμμετοχή σε όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα ειδικής αγωγής κατά παρέκκλιση του αριθμού των συμμετεχόντων).

Ίδρυση οργανικών θέσεων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία για την υποστήριξη των μαθητών σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ.

Άμεση επιμόρφωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον επαγγελματικό προσανατολισμό για την στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ.