Έκθεση Πεπραγμένων 2020-2021

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΔΔΥ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το σχολικό έτος 2020-2021 προσήλθαν για αξιολόγηση στο ΚΕΣΥ Ξάνθης συνολικά 234 μαθητές και μαθήτριες.

Σημειώνεται ότι 103 από τους μαθητές/τριες προσήλθαν για επαναξιολόγηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών (26 της προσχολικής αγωγής, 72 της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 5 της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Επίσης, από το σύνολο των μαθητών/τριών που αξιολογήθηκαν, 65 προέρχονται από την μουσουλμανική μειονότητα του νομού και 14 από αυτούς φοιτούν σε μειονοτικά σχολεία.

Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνεται ο αριθμός των μαθητών και μαθητριών που αξιολογήθηκαν από το ΚΕΣΥ Ξάνθης, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020- 2021, ανά κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, φύλο και τάξη φοίτησης. Επίσης, φαίνεται και ο αριθμός των γνωματεύσεων και των εξατομικευμένων προγραμμάτων που συντάχθηκαν και δόθηκαν στους γονείς/κηδεμόνες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στις γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν φαίνονται:

Ο αριθμός των μαθητών/τριών που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΣΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2020- 2021 ανά φύλο και βαθμίδα εκπαίδευσης,

Η ποσοστιαία κατανομή των μαθητών/τριών που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΣΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2020- 2021 ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και

Η ποσοστιαία κατανομή των μαθητών/τριών (ξεχωριστά για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης) που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΣΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2020- 2021 ανά κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

ΓΡΑΦΗΜΑ 1

ΓΡΑΦΗΜΑ 2

ΓΡΑΦΗΜΑ 3

ΓΡΑΦΗΜΑ 4

ΓΡΑΦΗΜΑ 5

Εργαλεία Αξιολόγησης

 Α/θμια εκπ/σηΒ/θμια εκπ/ση
WIPSIΝαιΌχι
WISC III & VΝαιΝαι
Αθηνά testΝαιΌχι
Διερευνητικά- ανιχνευτικά εργαλεία (κριτήρια) των μαθησιακών δυσκολιώνΝαιΝαι
Achenback (για παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείςΝαιΝαι
Test Ψυχοκοινωνικής ΠροσαρμογήςΝαιΝαι
RavenΝαιΝαι
C.A.T.ΝαιΝαι
Εκπαιδευτική αξιολόγηση με άτυπο υλικόΝαιΝαι
Άτυπο ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούςΝαιΝαι

Στο σύνολο των περιστατικών ενεπλάκησαν όλες οι ειδικότητες του προσωπικού. Τη φετινή χρονιά υπήρχαν στην υπηρεσία, με οργανική θέση ή με απόσπαση, μία εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής, τρεις εκπαιδευτικοί Π/θμιας Εκπαίδευσης  (συμπεριλαμβανομένου του προϊσταμένου), μία εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης, δύο ψυχολόγοι και μία κοινωνική λειτουργός.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5069632, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»,τοποθετήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2020, τέσσερις αναπληρώτριες Ε.Ε.Π. (δύο κοινωνικοί λειτουργοί ΠΕ30, μία ψυχολόγος ΠΕ23 και μία λογοθεραπεύτρια ΠΕ 21), με πλήρες ωράριο.

            Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Υ.Α. 129064/ΓΔ5 – ΦΕΚ 3233 Β΄& Υ.Α. 82417/Ν4 – ΦΕΚ 2116 Β΄) η στελέχωση της υπηρεσίας πρέπει να απαρτίζεται από 3 Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων , 3 Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, 1 Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ21-Λογοθεραπευτών, 1 Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ29-Εργοθεραπευτών, 3 εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 ή ΠΕ71 (Δασκάλων), 1 εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60 ή ΠΕ61 (Νηπιαγωγών) , 2 εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), 1 εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικών) ή ΠΕ04 (Φυσικών επιστημών), 2 εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό και 1 διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός.

Προβλήματα

Η συνθήκη της πανδημίας λόγω του covid 19 και η προσαρμογή της λειτουργίας των σχολείων στις νέες υγειονομικές συνθήκες επηρέασαν, όπως ήταν φυσικό, και τη λειτουργία της υπηρεσίας μας. Η παύση της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων επέδρασε στο ρυθμό απεύθυνσης προ της υπηρεσία μας. Στα διαστήματα που τα σχολεία λειτουργούσαν  εξ αποστάσεως ήταν δυσχερής η ανίχνευση ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών καθώς και δυσκολιών μάθησης από τις διαγνωστικές υπηρεσίες των σχολείων και η συνακόλουθη παραπομπή τους σε εμάς. Στο διάστημα της παύσης της ζωντανής λειτουργίας των σχολείων η υπηρεσία μας ασχολήθηκε με επαναξιολογήσεις μαθητών και μαθητριών και ανταποκρίθηκε σε αιτήματα υποστήριξης οικογενειών και της σχολικής κοινότητας. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες αξιοποίησε όλα τα πρόσφορα μέσα όπως τις δια ζώσης συναντήσεις με τη λήψη όλων των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων, την τηλεφωνική επικοινωνία αλλά και τα λοιπά μέσα που εξασφάλισαν την επικοινωνίας όπως οι πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων.

Κατά την παύση της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων σε συνδυασμό με τον πρώιμο σε σχέση με άλλες χρονιές χρόνο εγγραφής νηπίων και προνηπίων στο νηπιαγωγείο παρατηρήθηκε σωρευτική απεύθυνση στην υπηρεσία μας νηπίων προκειμένου να αποφανθεί είτε για την διερεύνηση δυσκολιών είτε για την παράταση της φοίτησής τους στο νηπιαγωγείο. Σωρευτικά, επίσης, ήταν τα αιτήματα αξιολόγησης μετά την έναρξη λειτουργίας των σχολείων που σε συνδυασμό με τις προγραμματισμένες επαναξιολογήσεις ή αξιολογήσεις των αναγκών για παράλληλη στήριξη και ειδικό βοηθητικό προσωπικό δημιούργησαν υπέρμετρο εργασιακό φόρτο καθώς  και σημαντικό αριθμό αιτημάτων τα οποία δεν κατέστη εφικτό να αξιολογηθούν στον παρόντα χρόνο.  

Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο έχει περισσότερο τοπικό χαρακτήρα  αφορά στα παιδιά,  μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης και την αξιολόγηση των μαθησιακών τους αναγκών. Τα εγκεκριμένα εργαλεία αξιολόγησης δεν είναι κατάλληλα για μαθητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η ελληνική (μουσουλμανόπαιδες, τέκνα μεταναστών).Επιπλέον δεν υλοποιήθηκε η πρόβλεψη του Ν. 4547 για στελέχωση των ΚΕΣΥ των Ν Ξάνθης και Ροδόπης με εκπαιδευτικό και ΕΕΠ μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης.

Το κτηριακό διαμορφώνεται ως ένα σημαντικό πρόβλημα καθώς αυξάνεται η πίεση για εξεύρεση χώρου λόγω της συστέγασης με 2 δημοτικά σχολεία και της ανάγκης  για επιπλέον χώρους από το συστεγαζόμενο 1ο ειδικό δημοτικό σχολείο Ξάνθης.

Επίσης ένα άλλο πρόβλημα εντοπίζεται στην υλικοτεχνική υποδομή και πιο συγκεκριμένα στην παλαιότητα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δυσχεραίνει τη διεκπεραίωση των διαφόρων εργασιών μας.

Η έλλειψη γραμματειακής υποστήριξης λόγω της συνταξιοδότησης του γραμματέα μας, αναδεικνύεται σε ένα ακόμη πρόβλημα καθώς η τέλεση αυτού του είδους των εργασιών γίνεται από εκπαιδευτικό παράλληλα με το παιδαγωγικό της έργο.

Τα εγκεκριμένα εργαλεία αξιολόγησης δεν είναι κατάλληλα για μαθητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η ελληνική (μουσουλμανόπαιδες, τέκνα μεταναστών).

      Υποστήριξη

Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη των γνωματεύσεων και των ΕΠΕ, την ενημέρωση των οικογενειών σχετικά με τις δυσκολίες των παιδιών, την τοποθέτηση των παιδιών (όσων δεν φοιτούσαν σε κάποια σχολική μονάδα) στα κατάλληλα σχολικά πλαίσια και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς.

Η υποστήριξη που παρείχε η υπηρεσία μας αφορούσε αφενός τη βελτίωση των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών και αφετέρου την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

Η ψυχολογική-συναισθηματική υποστήριξη για το μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων που χειρίστηκε η υπηρεσία μας περιελάμβανε περιορισμένο αριθμό συναντήσεων με τους γονείς επιδιώκοντας την θετική τους στάση απέναντι στο πρόβλημα των μαθητών και την κινητοποίηση τους για τη συστηματική συνεργασία με τα σχολεία. Προς την ίδια κατεύθυνση πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν βραχύχρονα προγράμματα εξατομικευμένης παρέμβασης και υποστήριξης μαθητών/τριων και συμβουλευτικής της οικογένειας, ώστε να δημιουργηθεί ένα υποβοηθητικό πλαίσιο που θα βοηθήσει τον μαθητή/τρια να ξεπεράσει τις δυσκολίες του.

Επίσης,  υποστηρίχθηκαν μαθητές/τριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που είχαν αξιολογηθεί παλιότερα από το Κ.Ε.Σ.Υ., από τη λογοθεραπεύτρια της υπηρεσίας μας. Η υποστήριξη αφορούσε μαθητές/τριες γενικών σχολείων  και πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με τους διευθυντές/τριες, στο χώρο των σχολείων τους από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021, για όσο διάστημα λειτουργούσαν τα σχολεία με φυσική παρουσία.

Προβλήματα:

       Για τους μαθητές που φοιτούν σε κανονική τάξη είναι δύσκολη η εφαρμογή του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς της τάξης, αν δεν υπάρχει συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό ΕΑΕ.

 Ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης

Το σχολικό έτος 2020- 2021, κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 48132/Δ3 / 27-04-2021 εγγράφου της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙ.Θ. με θέμα «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση, τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Εκπαίδευσης Γενικής  και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης», το Κ.Ε.Σ.Υ. Ξάνθης εισηγήθηκε, σε συνεργασία με τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές των σχολείων και των νηπιαγωγείων, την ίδρυση τμημάτων ένταξης στα παρακάτω σχολεία:

 • Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης Ξάνθης
 • Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Εχίνου Ξάνθης

Συνεργασία με σχολεία και φορείς – Δραστηριότητες του Κ.Ε.Σ.Υ.

 • Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς υπήρξε συνεργασία με  εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, τον καιρό της πανδημίας με κάθε πρόσφορο τρόπο.
 •  Διατηρήθηκε επικοινωνία με τα μέλη των ΕΔΕΑΥ.
 • Συνεργασία  με συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, συντονιστή ΣΕΕ, οργανωτικό συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ.
 • Συνδιοργάνωση με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ τηλεδιάσκεψης επιμόρφωσης και συνεργασίας με θέμα: « θέματα λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ στην εποχή του Covid 19. Σχεδιασμός και οργάνωση της εξ αποστάσεως υποστήριξης και συμβουλευτικής». Νοέμβριος 2020.
 • Συνδιοργάνωση με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ Διαδικτυακής ημερίδα με τίτλο: οι εκπαιδευτικοί στην εποχή του Covid 19 . Συναισθηματική και ψυχολογική διαχείριση». Δεκέμβριος 2020
 •  Συνδιοργάνωση με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ Ενημερωτικής τηλε-συνάντησης με θέμα: Εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη των σχολικών μονάδων από υπηρεσιακές δομές και επιτροπές. Πλαίσιο  λειτουργίας και δυνατότητες. Δεκέμβριος 2020
 • Συνδιοργάνωση με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ Ενημερωτικής -Επιμορφωτικής Τηλε-συνάντησης (μέσω Webex Meetings) για τους συμβούλους σχολικής ζωής. Φεβρουάριος 2021.

  Ανάπτυξη στελεχών του Κ.Ε.Σ.Υ.

 • Δεκέμβριος 2020: Συμμετοχή της ψυχολόγου στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ «Ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και διαχείριση της διαφορετικότητας». 
 •  (Απρίλιος 2021).  Παρακολούθηση από τον Προϊστάμενο και την εκπαιδευτικό προσχολικής αγωγής επιμορφωτικής και υποστηρικτικής δράσης ενταξιακής –διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που διοργάνωσε το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.
 • 3-4 Απριλίου 2021. Συμμετοχή της ψυχολόγου και  των εκπαιδευτικών ΠΕ 60 και ΠΕ 70  στο Διεπιστημονικό συνέδριο «Η Αναπτυξιακή παιδιατρική σήμερα –  Τάσεις και Απόψεις». Από τη μονάδα αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β΄Παιδιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ.
 • Απρίλιος 2021. Συμμετοχή της εκπαιδευτικού ΠΕ 60 στο πρόγραμμα «Ταχύρρυθμης επιμόρφωσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση διάρκειας 20 ωρών».
 • Απρίλιος 2021. Συμμετοχή της εκπαιδευτικού ΠΕ 70 σε πρόγραμμα ΕΕΠΕΚ «Ανάπτυξης αυτοεκτίμησης και ψυχικής ανθεκτικότητας στα παιδιά».
 • Απρίλιος 2021. Συμμετοχή της εκπαιδευτικού ΠΕ 70 σε πρόγραμμα ΕΕΠΕΚ «Συμβουλευτική γονέων»
 • Μάιος 2021. Συμμετοχή της ψυχολόγου σε ενημερωτική συνάντηση με θέμα : «Εντοπισμός και καταγραφή δυσκολιών σε ενήλικες με ΔΑΦ. Από τον φορέα ΠΛΟΕΣ ΕΨΥΜΕ –ΚΗΜΑ ΙΙ».
 •  Μάιος- Ιούνιος 2021: Συμμετοχή της εκπαιδευτικού ΠΕ 70, στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ με θέμα «Ανάπτυξη συνδικαλιστικών στελεχών»  που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά..
 • Ιούνιος 2021. Συμμετοχή της ψυχολόγου στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Στρες, άγχος και η αντιμετώπισή τους».
 • Ιούνιος 2021 Συμμετοχή της ψυχολόγου σε «Σεμινάριο συνολικής διάρκειας 36 ωρών , στην πρόληψη και διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανεξάρτητης καθημερινής διαβίωσης. Από το Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας».

 Παρατηρήσεις – Προτάσεις

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πιστεύουμε ότι η υπηρεσία μας τη φετινή σχολική χρονιά παρείχε ολοκληρωμένη υποστήριξη στους μαθητές, τις οικογένειες και τα σχολεία καθώς υπήρξε επαρκής στελέχωση σε εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 129064/ΓΔ5 – ΦΕΚ 3233 Β΄.

Συνεργασία με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ και τα ΚΕΣΥ της Περιφέρειας ώστε να γίνουν σεμινάρια σχετικά με θέματα που αφορούν τις ειδικότητες.

Συναντήσεις σε τακτική βάση των ειδικοτήτων, όπου θα υπάρχει επόπτης (επιστημονικός σύμβουλος) για κάθε ειδικότητα.

Επιμόρφωση του προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ. κατά προτεραιότητα (συμμετοχή σε όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα ειδικής αγωγής κατά παρέκκλιση του αριθμού των συμμετεχόντων).

Άμεση επιμόρφωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον επαγγελματικό προσανατολισμό για την στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ.

Πιστοποίηση του προσωπικού στα διαγνωστικά εργαλεία.