Έκθεση Πεπραγμένων 2021-2022

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το σχολικό έτος 2021-2022 προσήλθαν για αξιολόγηση στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ξάνθης συνολικά 311 μαθητές και μαθήτριες.

Σημειώνεται ότι 154 μαθητές/τριες προσήλθαν για επαναξιολόγηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών (50 της προσχολικής αγωγής, 78 της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 26 της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Επίσης, από το σύνολο των μαθητών/τριών που αξιολογήθηκαν, 73 προέρχονται από την μουσουλμανική μειονότητα του νομού και 16 από αυτούς φοιτούν σε μειονοτικά σχολεία.

Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνεται ο αριθμός των μαθητών και μαθητριών που αξιολογήθηκαν από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  Ξάνθης, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021- 2022, ανά κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, φύλο και τάξη φοίτησης. Επίσης, φαίνεται και ο αριθμός των αξιολογικών εκθέσεων  και των εξατομικευμένων προγραμμάτων που συντάχθηκαν και δόθηκαν στους γονείς/κηδεμόνες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στις γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν φαίνονται:

Ο αριθμός των μαθητών/τριών που αξιολογήθηκαν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2021- 2022 ανά φύλο και βαθμίδα εκπαίδευσης,

Η ποσοστιαία κατανομή των μαθητών/τριών που αξιολογήθηκαν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2021- 2022 ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και

Η ποσοστιαία κατανομή των μαθητών/τριών (ξεχωριστά για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης) που αξιολογήθηκαν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2021- 2022 ανά κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

ΓΡΑΦΗΜΑ 1

ΓΡΑΦΗΜΑ 2

ΓΡΑΦΗΜΑ 3

ΓΡΑΦΗΜΑ 4

ΓΡΑΦΗΜΑ 5

Εργαλεία Αξιολόγησης

Α/θμια εκπ/ση Β/θμια εκπ/ση
WIPSI Ναι Όχι
WISC III & V Ναι Ναι
Αθηνά test Ναι Όχι
Διερευνητικά-ανιχνευτικά εργαλεία (κριτήρια) των μαθησιακών δυσκολιών Ναι Ναι
Achenback  (για παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς Ναι Ναι
Test Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής Ναι Ναι
Raven Ναι Ναι
C.A.T. Ναι Ναι
Εκπαιδευτική αξιολόγηση με άτυπο υλικό Ναι Ναι
Άτυπο ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς Ναι Ναι

Στο σύνολο των περιστατικών ενεπλάκησαν όλες οι ειδικότητες του προσωπικού. Τη φετινή χρονιά υπήρχαν στην υπηρεσία, με οργανική θέση ή με απόσπαση, μία νηπιαγωγός τρεις δάσκαλοι/-ες  (συμπεριλαμβανομένου του προϊσταμένου), μία εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης, δύο ψυχολόγοι και μία κοινωνική λειτουργός.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131678, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»,τοποθετήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2021, τέσσερις αναπληρώτριες Ε.Ε.Π. (δύο κοινωνικοί λειτουργοί ΠΕ30, μία ψυχολόγος ΠΕ23 και μία λογοθεραπεύτρια ΠΕ 21 και μία νηπιαγωγός ), με πλήρες ωράριο.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Υ.Α. 129064/ΓΔ5 – ΦΕΚ 3233 Β΄& Υ.Α. 82417/Ν4 – ΦΕΚ 2116 Β΄) η στελέχωση της υπηρεσίας πρέπει να απαρτίζεται από 3 Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων, 3 Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, 1 Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ21-Λογοθεραπευτών, 1 Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ29-Εργοθεραπευτών, 1 Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών, 3 εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 ή ΠΕ71 (Δασκάλων), 1 εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60 ή ΠΕ61 (Νηπιαγωγών), 2 εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), 1 εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικών) ή ΠΕ04 (Φυσικών επιστημών) και 1 διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός 1 διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ.

Προβλήματα

Η λειτουργία των σχολείων μετά από δύο χρόνια πανδημίας λόγω του covid-19 και η προσαρμογή της λειτουργίας των σχολείων στις νέες υγειονομικές συνθήκες επηρέασαν, όπως ήταν φυσικό, και τη λειτουργία της υπηρεσίας μας. Η μέριμνα για τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων εκ μέρους παιδιών, γονέων καθώς και του προσωπικού πρόσθεσε επιπλέον φόρτο και έκανε πιο σύνθετο το διαδικαστικό και επικοινωνιακό σκέλος της εργασίας. Επιπλέον, η παύση της δια ζώσης λειτουργίας κατά τα δυο προηγούμενα σχολικά έτη επέδρασε στο ρυθμό απεύθυνσης προς την υπηρεσία μας. Τα αιτήματα ήρθαν σωρευτικά προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, ενώ παρατηρήθηκε μια αύξηση για την αναζήτηση υποστήριξης τόσο ψυχοσυναισθηματικών, όσο και δυσκολιών μάθησης.

Επίσης με την καθιέρωση του δίχρονου νηπιαγωγείου καθώς και του πρώιμου χρόνου, από πέρσι, εγγραφής νηπίων και προνηπίων παρατηρήθηκε αυξημένη απεύθυνση προς στην υπηρεσία μας, κυρίως προνηπίων από παιδικούς σταθμούς προκειμένου να υποστηριχθούν κατάλληλα κατά την είσοδο στο νηπιαγωγείο την επόμενη σχολική χρονιά 2022-2023. Καθώς αρκετά αιτήματα είχαν το χαρακτήρα κατεπείγοντος αυτό προκάλεσε μια ανατροπή στη συνήθη ροή εξυπηρέτησης των αναγκών  αξιολόγησης .  Σωρευτικά, επίσης, ήταν τα αιτήματα αξιολόγησης μετά την έναρξη λειτουργίας των σχολείων που σε συνδυασμό με τις προγραμματισμένες επαναξιολογήσεις ή αξιολογήσεις των αναγκών για παράλληλη στήριξη και ειδικό βοηθητικό προσωπικό δημιούργησαν υπέρμετρο εργασιακό φόρτο καθώς  και σημαντικό αριθμό αιτημάτων τα οποία δεν κατέστη εφικτό να αξιολογηθούν στην τρέχουσα σχολική χρονιά.

Με την έναρξη εφαρμογής του Ν. 4823/2021 στο έργο της υπηρεσίας προστέθηκε η διοικητική εξυπηρέτηση του προσωπικού των ΕΔΥ και πρόσθεσε επιπλέον γραφειοκρατικό φόρτο. Αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη σταθερής γραμματειακής υποστήριξης λόγω της συνταξιοδότησης του γραμματέα μας, αναδεικνύεται σε ένα ακόμη πρόβλημα καθώς η τέλεση αυτού του είδους των εργασιών γίνεται από εκπαιδευτικό παράλληλα με το παιδαγωγικό της έργο.

Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο έχει περισσότερο τοπικό χαρακτήρα  αφορά στα παιδιά,  μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης και την αξιολόγηση των μαθησιακών τους αναγκών. Τα εγκεκριμένα εργαλεία αξιολόγησης δεν είναι κατάλληλα για μαθητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η ελληνική (μουσουλμανόπαιδες, τέκνα μεταναστών ) ή προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Επιπλέον δεν υλοποιήθηκε η πρόβλεψη του Ν. 4547 για στελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ των  Π.Ε.  Ξάνθης και Ροδόπης με εκπαιδευτικό και ΕΕΠ μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης.

Το κτηριακό διαμορφώνεται ως ένα σημαντικό πρόβλημα καθώς αυξάνεται η πίεση για εξεύρεση χώρου λόγω της συστέγασης με 2 δημοτικά σχολεία και της ανάγκης  για επιπλέον χώρους από το συστεγαζόμενο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης.

Υποστήριξη

Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη των αξιολογικών εκθέσεων και των ΕΠΕ, την ενημέρωση των οικογενειών σχετικά με τις δυσκολίες των παιδιών, τη συνεργασία με άλλους  δημόσιους φορείς και ιδιώτες θεραπευτές, την ένταξη των παιδιών (όσων δεν φοιτούσαν σε κάποια σχολική μονάδα) στα κατάλληλα σχολικά πλαίσια και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων.

Η υποστήριξη που παρείχε η υπηρεσία μας αφορούσε αφενός τη βελτίωση των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών και αφετέρου την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

Η ψυχολογική-συναισθηματική υποστήριξη για το μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων που χειρίστηκε η υπηρεσία μας περιελάμβανε συναντήσεις με τους γονείς επιδιώκοντας την θετική τους στάση απέναντι στο πρόβλημα των μαθητών και την κινητοποίηση τους για τη συστηματική συνεργασία με τα σχολεία. Προς την ίδια κατεύθυνση πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν βραχύχρονα προγράμματα εξατομικευμένης παρέμβασης και υποστήριξης μαθητών/τριων και συμβουλευτικής της οικογένειας, ώστε να δημιουργηθεί ένα υποβοηθητικό πλαίσιο που θα βοηθήσει τον μαθητή/τρια να ξεπεράσει τις δυσκολίες του.

Επίσης,  υποστηρίχθηκαν μαθητές/τριες Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων  που είχαν αξιολογηθεί παλιότερα από το Κ.Ε.Σ.Υ., από τη λογοθεραπεύτρια της υπηρεσίας μας. Η υποστήριξη αφορούσε μαθητές/τριες γενικών σχολείων  και πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με τους διευθυντές/τριες, στο χώρο των σχολείων τους από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021, για όσο διάστημα λειτουργούσαν τα σχολεία με φυσική παρουσία.

 Ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης

Το σχολικό έτος 2021- 2022, δεν υπήρξε διαδικασία «Υποβολής προτάσεων για ίδρυση, τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Εκπαίδευσης Γενικής  και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης».

Συνεργασία με σχολεία και φορείς – Δραστηριότητες του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 • Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς υπήρξε συνεργασία με  εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.
 •  Διατηρήθηκε η συνεργασία με τα μέλη των ΕΔΥ.
 • Συνεργασία  με συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, συντονιστή ΣΕΕ, οργανωτικό συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ.
 • Ομιλία στο εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑΛ Γλαύκης με θέμα: «Υποστήριξη εφήβων με συμπεριφορικές δυσκολίες στο σχολείο, Νοέμβριος 2021».
 • Παρέμβαση στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Λύκειο Ξάνθης 3μηνης διάρκειας Δεκέμβριος 2011-Φεβρουάριος 2022 με θέμα την ένταξη μαθητών με εκπαιδευτικές ανάγκες στην Α΄ Γυμνασίου.
 • Συνδιοργάνωση των ΚΕΔΑΣΥ ΑΜΘ σε συνεργασία με το ΣΣΕ ΕΑΕ τεσσάρων επιμορφωτικών τηλεδιάσκεψεων με τις εξής θεματικές:
 • α) «Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών  από εκπαιδευτικό (ΑΜΔΕ»,  Μάρτιος 2022.
 • β)«Λογισμικό ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών (ΛΑΜΔΑ), Μάρτιος 2022.
 • γ)«Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία (ΔΔ) στο Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ( ΕΠΕ), Απρίλιος 2022.
 • δ) «Οι πιο συχνές διαταραχές  λόγου και ομιλίας στη γενική τάξη: ενδείξεις αναγνώρισης των δυσκολιών και η αξιοποίησή τους στη διεπιστημονική ομάδα», Απρίλιος 2022.
 • 2Ο ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ: « Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών σε θέματα ένταξης».
 • Μειονοτικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης: «Ευαισθητοποίηση σε θέματα ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και διαταραχής αυτιστικού φάσματος ».

 

              Ανάπτυξη στελεχών του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 • Νοέμβριος 2021: Συμμετοχή της ψυχολόγου στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ «Ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και διαχείριση της διαφορετικότητας».
 • Συμμετοχή ψυχολόγου στο 12ο Πανελλήνιο παιδοψυχιατρικό συνέδριο- παιδικό ψυχικό τραύμα (5-7/11ου /2021)
 • Σεμινάριο «αυτοτραυματική συμπεριφορά στον αυτισμό- παρεμβάσεις»ΠΕΚΕΣ  Θεσσαλίας
 • Ημερίδα «ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού υλικού» (ΙΕΠ -5 ωρες)
 • Αξιολόγηση δυσκολιών μάθησης μετά την πανδημία (ΕΛΨΕ- 3 ωρες)
 • Σεμινάριο «teacch – διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΠΛΟΕΣ -ΕΨΥΜΕ ΚΗΜΑ ΙΙ)
 • Σεμινάριο «σεξουαλικότητα και διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΠΛΟΕΣ -ΕΨΥΜΕ ΚΗΜΑ ΙΙ)
 • Εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι υλοποίησαν την Επιμόρφωση «εργαστήρια δεξιοτήτων » (ΙΕΠ)
 • Επιμόρφωση ψυχολόγων στα ψυχομετρικά εργαλεία wppsi , wisc v, wais-iv.

 

Παρατηρήσεις – Προτάσεις

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πιστεύουμε ότι η υπηρεσία μας τη φετινή σχολική χρονιά παρείχε ολοκληρωμένη υποστήριξη στους μαθητές, τις οικογένειες και τα σχολεία καθώς υπήρξε επαρκής στελέχωση σε εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 129064/ΓΔ5 – ΦΕΚ 3233 Β΄.

Συνεργασία με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφέρειας ώστε να γίνουν σεμινάρια σχετικά με θέματα που αφορούν τις ειδικότητες.

Συναντήσεις σε τακτική βάση των ειδικοτήτων, όπου θα υπάρχει επόπτης (επιστημονικός σύμβουλος) για κάθε ειδικότητα.

Επιμόρφωση του προσωπικού των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  κατά προτεραιότητα (συμμετοχή σε όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα ειδικής αγωγής κατά παρέκκλιση του αριθμού των συμμετεχόντων).