Έκθεση Πεπραγμένων 2011-2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011-2012

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΔΔΥ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.Αξιολόγηση

Το σχολικό έτος 2011-2012 αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης 274 μαθητές και μαθήτριες, 98 από τους οποίους  προσήλθαν για επαναξιολόγηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών.

 

Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνεται ο αριθμός των μαθητών που αξιολογήθηκαν από το ΚΕΔΔΥ Ν. Ξάνθης, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2011- 2012, ανά κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, φύλο και τάξη φοίτησης. Επίσης, φαίνεται και ο αριθμός των γνωματεύσεων και των εξατομικευμένων προγραμμάτων που συντάχθηκαν και δόθηκαν στους γονείς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Στις γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν φαίνονται:

 • Ο αριθμός των μαθητών που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2011- 2012 ανά φύλο και βαθμίδα εκπαίδευσης,
 • Η ποσοστιαία κατανομή των μαθητών που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012 ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και
 • Η ποσοστιαία κατανομή των μαθητών (ξεχωριστά για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης) που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012 ανά κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

ΓΡΑΦΗΜΑ 1

ΓΡΑΦΗΜΑ 2

ΓΡΑΦΗΜΑ 3

ΓΡΑΦΗΜΑ 4

ΓΡΑΦΗΜΑ 5

Εργαλεία Αξιολόγησης

Α/θμια εκπ/ση Β/θμια εκπ/ση

WISC III

Ναι Ναι

Αθηνά test

Ναι Ναι

Διερευνητικά-ανιχνευτικά εργαλεία (κριτήρια) των μαθησιακών δυσκολιών

Ναι

Μόνο για μαθητές γυμνασίου

Achenback

(για παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς)

Ναι Ναι

Test Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής

Ναι Ναι
Raven Ναι Ναι
C.A.T. Ναι Όχι

Εκπαιδευτική αξιολόγηση με άτυπο υλικό

Ναι Ναι

Άτυπο ερωτηματολόγιο

για εκπαιδευτικούς

Ναι Ναι

Στο σύνολο των περιστατικών ενεπλάκησαν όλες οι ειδικότητες της ομάδας καθώς η ομάδα αποτελείται από 1 εκπαιδευτικό προσχολικής αγωγής, 3 εκπ/κούς α/θμιας εκπ/σης, 1 εκπαιδευτικό β/θμιας, 1 ψυχολόγο, 1 κοιν. λειτουργό και 1 διοικητικό υπάλληλο. Για την φετινή χρονιά διατέθηκαν  1 αναπληρώτρια ψυχολόγος και 1 αναπληρώτρια κοινωνική λειτουργός με πλήρες ωράριο. Σύμφωνα με τον Νόμο η στελέχωση της υπηρεσίας πρέπει να απαρτίζεται από 1 ψυχολόγο, 1 κοιν. λειτουργό, 3 εκπ/κούς α/θμιας, 1 εκπ/κο Προσχ. Αγωγής, 2 εκπ/κούς β/θμιας και 1 διοικητικό υπάλληλο.

 

Προβλήματα:

Ο μικρός αριθμός του προσωπικού είναι ανεπαρκής για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Νομού.

Είναι εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολο στη σύνταξη του ΕΠΕ να εμπλακούν οι εκπαιδευτικοί της τάξης, οι σύμβουλοι γενικής αγωγής (όπως αναφέρεται στον κανονισμό λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ).

Για τους μαθητές που φοιτούν σε κανονική τάξη είναι δύσκολη η εφαρμογή του ΕΠΕ από τους εκπαιδευτικούς της τάξης.

Τα εγκεκριμένα εργαλεία αξιολόγησης  δεν είναι κατάλληλα για μαθητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η ελληνική (μουσουλμανόπαιδες, παλιννοστούντες).

Θεωρείται απαραίτητη η συμβολή και άλλων ειδικοτήτων (πχ λογοθεραπευτή, παιδοψυχιάτρου, εργοθεραπευτή) όπως προβλέπεται και από το νέο νόμο της Ειδικής Αγωγής.

 

2. Υποστήριξη

Άρθρο 4, παρ.2 εδ. Β, Υπ. Απ. Γ6/4494, 2001)

Η υποστήριξη που παρείχε η υπηρεσία μας αφορούσε αφενός την βελτίωση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και αφετέρου την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη των ΕΠΕ, την ενημέρωση των οικογενειών σχετικά με τις δυσκολίες των παιδιών, την τοποθέτηση των παιδιών (όσων δεν φοιτούσαν σε κάποια σχολική μονάδα) στα κατάλληλα σχολικά πλαίσια και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς.

Η ψυχολογική-συναισθηματική υποστήριξη για το μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων που χειρίστηκε η υπηρεσία μας περιελάμβανε περιορισμένο αριθμό συναντήσεων με τους γονείς επιδιώκοντας την θετική τους στάση απέναντι στο πρόβλημα των μαθητών και την κινητοποίηση τους για την συστηματική συνεργασία με τα σχολεία. Προς την ίδια κατεύθυνση πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

Μετά από αξιολόγηση των αναγκών του κάθε μαθητή -σε αρκετές περιπτώσεις- σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν προγράμματα συμβουλευτικής της οικογένειας ώστε να δημιουργηθεί ένα υποβοηθητικό πλαίσιο που θα βοηθήσει τον μαθητή να ξεπεράσει τις δυσκολίες του.

Κατά τη φετινή χρονιά τοποθετήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ 1 ψυχολόγος, 2 κοινωνικοί λειτουργοί και  1 λογοθεραπεύτρια οι οποίες διατέθηκαν σε σχολεία ειδικής και γενικής αγωγής σε περιπτώσεις μαθητών που είχαν ανάγκη από στήριξη.

 

Προβλήματα

Ο περιορισμένος αριθμός προσωπικού είναι αδύνατον να καλύψει υποστηρικτικά όλα τα σχολεία του Νομού.

 

3. Ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης

Το σχολικό έτος 2011- 2012, στο νομό Ξάνθης δεν ιδρύθηκαν νέα τμήματα ένταξης,όμως έγιναν εισηγήσεις για  την επόμενη χρονιά. Συγκεκριμένα εισηγηθήκαμε:

α) την προαγωγή του 1ου  4/θέσιου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης σε 6/ θέσιο

β)την ίδρυση τμημάτων ένταξης στα παρακάτω σχολεία α/θμιας εκπαίδευσης:

 • Νηπιαγωγείο Κενταύρου
 • 18ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης
 • Δημοτικό Σχολείο Πετεινού
 • Δημοτικό Σχολείο Διομήδειας
 • Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Δημαρίου
 • Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Μελιβοίων
 • Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Εχίνου

γ)Την ίδρυση τμημάτων ένταξης στα παρακάτω σχολεία δ/θμιας εκ/σης:

 • 3ο Γυμνάσιο Ξάνθης
 • 5ο Γυμνάσιο Ξάνθης
 • 7ο   Γυμνάσιο Ξάνθης
 • Γυμνάσιο Τοξοτών
 • Γυμνάσιο Πολυσίτου
 • 1ο  Γενικό Λύκειο Ξάνθης.

 

 

4. Ευαισθητοποίnση

(Άρθρο 4, εδ. Γ, Υπ.Aπ. Γ6/4494, 2001)

 1. Συναντήσεις-συζητήσεις για ενημέρωση – ευαισθητοποίηση συλλόγων διδασκόντων διαφόρων σχολείων του νομού.
 2. Εισηγήσεις του προϊσταμένου  και του προσωπικού  του ΚΕΔΔΥ σε ημερίδες και παιδαγωγικές συναντήσεις που διοργανώθηκαν από το Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής  της 8ης  Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής.
 3. Υποστήριξη από εκπαιδευτικό προσχολικής αγωγής ,εκπαιδευτικό α/θμιας και ο εκπαιδευτικό β/θμιας εκπαίδευσης, ως μέντορες, των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2009-2012.
 4. Ομιλία της ψυχολόγου και της αναπληρώτριας κοινωνικής λειτουργού με θέμα:  «Βία – Κακοποίηση:  Η κατάσταση σήμερα», 04/ 02/ 2011, ΕΠΑΣ- ΕΠΑΛ Ξάνθης.
 5. Εισήγηση δύο εκπαιδευτικών  α/θμιας  με θέμα: «Διδακτικές προσεγγίσεις- Γλώσσα Α΄ Δημοτικού», σε επιμορφωτική συνάντηση που διοργανώθηκε για τους εκπαιδευτικούς της α΄ τάξη, στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης στις 17-10-2011.
 6. Ομιλία της εκπαιδευτικού β/θμιας εκπαίδευσης, με θέμα: «Αξιολόγηση των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση». Στο 1ο Λύκειο Ξάνθης, τον Οκτώβρη του 2012.
 7. Ομιλία της εκπαιδευτικού β/θμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες και ξένη γλώσσα», σε φροντιστήριο της Ξάνθης, τον Νοέμβρη του 2012.
 8. Ομιλία εκπαιδευτικού α/θμιας και αναπληρώτριας κοινωνικής λειτουργού με θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες και Προβλήματα Συμπεριφοράς μαθητών», 7/12/11, 7οΔημοτικό Σχολείο Ξάνθης.
 9. Ομιλία εκπαιδευτικού α/θμιας και αναπληρώτριας κοινωνικής λειτουργού με θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες και Προβλήματα Συμπεριφοράς μαθητών», 14/12/11, Δημοτικό Σχολείο  Πετεινού Ξάνθης.
 10. Εισήγηση εκπαιδευτικού α/θμιας και αναπληρώτριας κοινωνικής λειτουργού με θέμα: «Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών  σε θέματα ένταξης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στη Γενική τάξη- Διαφοροποιημένη διδασκαλία» σε επιμορφωτική συνάντηση που έγινε στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης, στις 16-11-11 και στις 28-01-12.
 11. Ομιλία εκπαιδευτικού α/θμιας και αναπληρώτριας κοινωνικής λειτουργού με θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες και Προβλήματα Συμπεριφοράς μαθητών», 18/01/12, Δημοτικό Σχολείο Τοξοτών Ξάνθης.
 12. Εισήγηση εκπαιδευτικού α/θμιας με θέμα: «Αξιολόγηση μαθητών», στο 13ο Δημοτικό  Σχολείο Ξάνθης, 14/02/12.
 13. Συνάντηση αναπληρώτριας ψυχολόγου και εκπαιδευτικού β/θμιας   με μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Ξάνθης με αφορμή της απώλεια συμμαθήτριάς τους.
 14. Ομιλία εκπαιδευτικού α/θμιας και αναπληρώτρια ψυχολόγου με θέμα: «Διαχείριση προβλημάτων τάξης», στο 9ο ΔΣ, στις 19-03-2012
 15. Εισηγήσεις δύο εκπαιδευτικών α/θμιας, μιας εκπαιδευτικού β/θμιας και αναπληρώτριας ψυχολόγου σε επιμορφωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 28-03-12, ύστερα από κάλεσμα του Συλλόγου γονέων με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Θέμα συνάντησης: «Τρόποι αντιμετώπισης-εκπαίδευσης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες».
 16. Ομιλία εκπαιδευτικού α/θμιας και αναπληρώτριας κοινωνικής λειτουργού με θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες και Προβλήματα Συμπεριφοράς μαθητών», 04/04/12, 8ο  Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης.
 17. Βιωματική ομάδα – Εργαστήρι για την Πρόληψη της βίας, με συντονιστές τη ψυχολόγο και αναπληρώτρια κοινωνική λειτουργό, ΕΠΑΣ/ 1ο ΕΠΑΛ, διάρκειας 9 ωρών (6 συναντήσεις).
 18. Βιωματική ομάδα με τους γονείς του τμήματος ένταξης του 13ο νηπιαγωγείου Ξάνθης και  συντονιστές αναπληρώτριες ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό. Η διάρκεια ήταν 10 συναντήσεις , από το Μάρτιο έως το Μάιο του 2012.
 19. Ομιλία του εκπαιδευτικού α/θμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες συμβουλευτική γονέων – μαθητών», στις 29-03-12,  στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ξάνθης.
 20. Εισήγηση της εκπαιδευτικού προσχολικής αγωγής σε σεμινάριο ΕΣΠΑ, με θέμα : «εκπαίδευση σε παιδιά με κοχλιακό εμφύτευμα», που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή τον Απρίλιο του 2012.
 21. Συνάντηση εκπαιδευτικού α/θμιας και αναπληρώτριας κοινωνικής λειτουργού με εκπαιδευτικούς και γονείς στο Δημοτικό Σχολείο Γλαύκης με θέμα τη «Βία», στις 17 και 25/05/12.
 22.  Εισήγηση δύο εκπαιδευτικών α/θμιας εκπαίδευσης σε διημερίδα με θέμα: «Καινοτόμα Προγράμματα στην ειδική αγωγή», που διοργάνωσε η Πανελλήνια ένωση Ειδικών στη Παιδαγωγών,  στη Θεσσαλονίκη, στις 19και 20 Μαΐου 2012. Θέμα εισήγησης: «Διδασκαλία γραμμάτων – Πρώτης Ανάγνωσης με τη χρήση Τ.Π.Ε.».
 23. Ομιλία αναπληρώτριας κοινωνικής λειτουργού με θέμα: «Μετάβαση από το Δημοτικό στο   Γυμνάσιο»  στους γονείς του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, στις 06/06/2012.
 24. Εισήγηση της εκπαιδευτικού προσχολικής αγωγής και της αναπληρώτριας κοινωνικής λειτουργού, στο 18ο νηπιαγωγείο,  με θέμα: «Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό», τον Ιούνιο του 2012.

 

 

Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ (Αρ.12, παρ4, Υπ. ΑπΓ6/4494, 2001)

1.  Παρακολούθηση σεμιναρίου από  εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Εκπαιδευτικό Management», διάρκειας 186 ωρών (από 01 έως 05/2012), που διοργάνωσε η ΑΔΕΔΥ σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

2. Συμμετοχή της εκπαιδευτικού προσχολικής αγωγής σε ημερίδα με θέμα: «Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου», που διοργανώθηκε από το σχολικό σύμβουλο Ειδικής αγωγής 8ης Περιφέρειας στην Αλεξανδρούπολη τον Ιούνιο του 2012.

3. Παρακολούθηση του προϊστάμενου και εκπαιδευτικών διημερίδας με θέμα: «Καινοτόμα Προγράμματα στην ειδική αγωγή», που διοργάνωσε η Πανελλήνια ένωση Ειδικών στη Παιδαγωγών,  στη Θεσσαλονίκη, στις 19 και 20 Μαΐου 2012.

 

Γ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ

(Αρ. 12, εδ. ιιβ, ιγπαρ. 2, Υπ. Απ. Γ6/4494, 2001)

Συνεργασία με:

 1. Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ξάνθης
 2. Αντιπεριφερειάρχη
 3. Περιφερειακή Διεύθυνση Αν. Μακεδονίας & Θράκης.
 4. Διεύθυνση Α/θμιας και Δ/θμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
 5. Γενικό Δ/ντη Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης
 6. Διευθύντρια οικονομικών υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
 7. Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής Η΄ Περιφέρειας.
 8. Με τους 4 Σχολικούς Συμβούλους  Α/θμιας εκπαίδευσης.
 9. ΚΕΔΔΥ  της Περιφέρειας
 10. Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων σχολείων του Ν. Ξάνθης.
 11. Σύλλογο Κωφών και Βαρήκοων, Σύλλογο Τυφλών  και τον Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα.
 12. Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Ν. Ξάνθης.
 13. Μονάδες κοινωνικής μέριμνας Ν. Ξάνθης
 14. Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» Ν. Ξάνθης
 15. Κοινωνική Υπηρεσία Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης και Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.
 16. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ξάνθης.
 17. Παιδοψυχιατρικό τμήμα, Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης
 18. Κέντρα Ψυχικής Υγείας Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας.
 19. Τμήμα Αλληλεγγύης Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ν. Ξάνθης
 20. Ιατροκοινωνικό Κέντρο Δροσερού Ξάνθης
 21. Κέντρο Υποστήριξης και Φροντίδας  Φτωχών οικογενειών με Παιδιά Δροσερού.
 22. ΚΕ.Π.Α (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) Ν. Ξάνθης
 23. Εισαγγελέα και επιμελήτρια ανηλίκων Ν. Ξάνθης.
 24. Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης
 25. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 26. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 27. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης
 28. ΙΚΑ Θεσσαλονίκης – Κέντρο παιδοψυχικής υγιεινής.

 

 

Προβλήματα

Μη αναγνώριση από αρκετούς φορείς ότι το ΚΕΔΔΥ μπορεί να παίξει πρωτεύοντα ρόλο στην σωστή εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τη φετινή χρονιά δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση σχετικά με την κατάργηση ή όχι της υπηρεσίας μας,  η οποία θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη για όλο το μαθητικό πληθυσμό.

 

Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -ΣΧΟΛΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πιστεύουμε ότι η υπηρεσία μας θα παρείχε ολοκληρωμένη υποστήριξη στους μαθητές, τις οικογένειες και τα σχολεία αν στελεχωνόταν από 3 ψυχολόγους, 3 κοιν. λειτουργούς, 3 εκπ/κους α/θμιας εκπ/σης, 1 εκπ/κο προσχολικής αγωγής, 2 εκπ/κούς β/θμιας εκπ/σης, 1 παιδοψυχίατρο και 1 θεραπευτή λόγου.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κάλυψη των οργανικών κενών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού άμεσα με αποσπάσεις.

Στελέχωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 3699/2008.

Συνεργασία με τα ΚΕΔΔΥ της Περιφέρειας ώστε να γίνουν σεμινάρια σχετικά με θέματα που αφορούν τις ειδικότητες.

Συναντήσεις σε τακτική βάση των ειδικοτήτων, όπου θα υπάρχει επόπτης (επιστημονικός σύμβουλος) για κάθε ειδικότητα.

Επιμόρφωση του προσωπικού του ΚΕΔΔΥ κατά προτεραιότητα (συμμετοχή σε όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα ειδικής αγωγής κατά παρέκκλιση του αριθμού των συμμετεχόντων).

 

ΣΧΟΛΙΑ

Θεωρούμε απαραίτητη την ίδρυση οργανικών θέσεων ψυχολόγων και κοιν. λειτουργών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι ανήκοντες στα ΚΕΔΔΥ να προσφέρουν έργο στα σχολεία της Περιφέρειας.