Έκθεση Πεπραγμένων 2012-2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012-2013

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΔΔΥ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.Αξιολόγηση

Το σχολικό έτος 2012-2013 αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης 270 μαθητές και μαθήτριες, 119 από τους οποίους  προσήλθαν για επαναξιολόγηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών (6 της προσχολικής αγωγής, 70 της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 43 της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

 

Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνεται ο αριθμός των μαθητών που αξιολογήθηκαν από το ΚΕΔΔΥ Ν. Ξάνθης, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2012- 2013, ανά κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, φύλο και τάξη φοίτησης. Επίσης, φαίνεται και ο αριθμός των γνωματεύσεων και των εξατομικευμένων προγραμμάτων που συντάχθηκαν και δόθηκαν στους γονείς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Στις γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν φαίνονται:

 • Ο αριθμός των μαθητών που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2012 – 2013 ανά φύλο και βαθμίδα εκπαίδευσης,
 • Η ποσοστιαία κατανομή των μαθητών που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2012 – 2013 ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και
 • Η ποσοστιαία κατανομή των μαθητών (ξεχωριστά για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης) που αξιολογήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ Ξάνθης κατά τη σχολική χρονιά 2012 – 2013 ανά κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

ΓΡΑΦΗΜΑ 1

ΓΡΑΦΗΜΑ 2

ΓΡΑΦΗΜΑ 3

ΓΡΑΦΗΜΑ 4

ΓΡΑΦΗΜΑ 5

 Εργαλεία Αξιολόγησης

Α/θμια εκπ/ση

Β/θμια εκπ/ση

WIPSI

Ναι

Όχι

WISC III

Ναι

Ναι

Αθηνά test

Ναι

Ναι

Διερευνητικά-ανιχνευτικά εργαλεία (κριτήρια) των μαθησιακών δυσκολιών

Ναι

Μόνο για μαθητές γυμνασίου

Achenback

(για παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς)

Ναι

Ναι

Test Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής

Ναι

Ναι

Raven

Ναι

Ναι

C.A.T.

Ναι

Όχι

Εκπαιδευτική αξιολόγηση με άτυπο υλικό

Ναι

Ναι

Άτυπο ερωτηματολόγιο

για εκπαιδευτικούς

Ναι

Ναι

Στο σύνολο των περιστατικών ενεπλάκησαν όλες οι ειδικότητες της ομάδας καθώς η ομάδα αποτελείται από 1 εκπαιδευτικό προσχολικής αγωγής, 3 εκπ/κούς α/θμιας εκπ/σης, 1 εκπαιδευτικό β/θμιας, 1 ψυχολόγο, 1 κοιν. λειτουργό και 1 διοικητικό υπάλληλο. Η εκπαιδευτικός της  προσχολικής αγωγής αποχώρησε από την υπηρεσία, τον Ιανουάριο του 2013, με απόσπαση για σχολική μονάδα της Ν. Αφρικής.  Για την φετινή χρονιά διατέθηκαν  1 αναπληρώτρια ψυχολόγος και 1 αναπληρώτρια κοινωνική λειτουργός με πλήρες ωράριο. Σύμφωνα με τον Νόμο η στελέχωση της υπηρεσίας πρέπει να απαρτίζεται από 1 ψυχολόγο, 1 κοιν. λειτουργό, 3 εκπ/κούς α/θμιας, 1 εκπ/κο Προσχ. Αγωγής, 2 εκπ/κούς β/θμιας και 1 διοικητικό υπάλληλο.

Προβλήματα:

Ο μικρός αριθμός του προσωπικού είναι ανεπαρκής για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Νομού.

Είναι εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολο στη σύνταξη του ΕΠΕ να εμπλακούν οι εκπαιδευτικοί της τάξης, οι σύμβουλοι γενικής αγωγής (όπως αναφέρεται στον κανονισμό λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ).

Για τους μαθητές που φοιτούν σε κανονική τάξη είναι δύσκολη η εφαρμογή του ΕΠΕ από τους εκπαιδευτικούς της τάξης.

Τα εγκεκριμένα εργαλεία αξιολόγησης  δεν είναι κατάλληλα για μαθητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η ελληνική (μουσουλμανόπαιδες, τέκνα μεταναστών).

Θεωρείται απαραίτητη η συμβολή και άλλων ειδικοτήτων (πχ λογοθεραπευτή, παιδοψυχιάτρου, εργοθεραπευτή) όπως προβλέπεται και από το νόμο της Ειδικής Αγωγής.

 

3. Υποστήριξη

Άρθρο 4, παρ.2 εδ. Β, Υπ. Απ. Γ6/4494, 2001)

Η υποστήριξη που παρείχε η υπηρεσία μας αφορούσε αφενός τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και αφετέρου την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη των γνωματεύσεων και των ΕΠΕ, την ενημέρωση των οικογενειών σχετικά με τις δυσκολίες των παιδιών, την τοποθέτηση των παιδιών (όσων δεν φοιτούσαν σε κάποια σχολική μονάδα) στα κατάλληλα σχολικά πλαίσια και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς.

Η ψυχολογική-συναισθηματική υποστήριξη για το μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων που χειρίστηκε η υπηρεσία μας περιελάμβανε περιορισμένο αριθμό συναντήσεων με τους γονείς επιδιώκοντας την θετική τους στάση απέναντι στο πρόβλημα των μαθητών και την κινητοποίηση τους για την συστηματική συνεργασία με τα σχολεία. Προς την ίδια κατεύθυνση πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

Μετά από αξιολόγηση των αναγκών του κάθε μαθητή -σε αρκετές περιπτώσεις- σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν προγράμματα συμβουλευτικής της οικογένειας ώστε να δημιουργηθεί ένα υποβοηθητικό πλαίσιο που θα βοηθήσει τον μαθητή να ξεπεράσει τις δυσκολίες του.

Κατά τη φετινή χρονιά τοποθετήθηκαν στο ΚΕΔΔΥ μία λογοθεραπεύτρια η οποία διατέθηκε σε σχολεία ειδικής και γενικής αγωγής σε περιπτώσεις μαθητών που είχαν ανάγκη από στήριξη.

 

Προβλήματα

Ο περιορισμένος αριθμός προσωπικού είναι αδύνατον να καλύψει υποστηρικτικά όλα τα σχολεία του Νομού.

 

4. Ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης

Το σχολικό έτος 2012-2013 δεν ιδρύθηκαν στο νομό Ξάνθης νέα τμήματα ένταξης ή ΣΜΕΑΕ. Επίσης, δεν έγιναν εισηγήσεις για ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης ή ΣΜΕΑΕ, καθώς δεν υπήρξε από τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου, η προαπαιτούμενη πρόσκληση για την σύνταξη και αποστολή των σχετικών προτάσεων – εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα του άρθρου 34, παρ. 4 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008).

 

 

5. Ευαισθητοποίnση

(Άρθρο 4, εδ. Γ, Υπ.Aπ. Γ6/4494, 2001)

1/10/2012 «ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ» Ημερίδα με εκπαιδευτικούς του 3ου ΔΣ Ξάνθης. (Εισηγήτριες: εκπ/κός π/θμιας εκπαίδευσης και ψυχολόγος)

3/10/2013 «ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ» Ημερίδα με γονείς του 3ου ΔΣ Ξάνθης. (Εισηγήτριες: εκπ/κός π/θμιας εκπαίδευσης και ψυχολόγος)

15/11/2012 Βιωματικό σεμινάριο για τη διαφορετικότητα στην Α΄άξη του 1ου Γυμνασίου. (Εισηγητές: εκπ/κός π/θμιας εκπαίδευσης και ψυχολόγος)

4/12/2012 Σεμινάριο  του ΚΕΔΔΥ σε συνεργασία με την Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής & προαγωγής υγείας (παράρτημα Ξάνθης) στο 13ο ΔΣ Ξάνθης, με θέμα:

 1. ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ                                                                              
 2. Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΤΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ
 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 7/12/2012 Εισήγηση στην ημερίδα του ΚΕΦΙΑΠ με θέμα: «Αξιολόγηση και αντιμετώπιση των ΜΔ» που έγινε στο  Νοσοκομείο Ξάνθης (Εισηγήτριες: εκπ/κός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και νηπιαγωγός)

12/12/2012 Ημερίδα με θέμα: «Επιθετικότητα και συμπεριφορά μαθητών» στο Δημοτικό σχολείο ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ. (Εισηγήτριες: ψυχολόγοι)

16/1/2013 Ημερίδα στο Δημοτικό σχολείο ΠΕΤΕΙΝΟΥ με θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες- Επιθετικότητα»  (Εισηγήτριες: εκπ/κός π/θμιας εκπαίδευσης και ψυχολόγος)

31/1/2013 Σεμινάριο  του ΚΕΔΔΥ σε συνεργασία με την Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής & προαγωγής υγείας (παράρτημα Ξάνθης) στο 11ο ΔΣ Ξάνθης με θέμα:

 1. ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ  ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ
 2. ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ
 3. ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
 4. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

11/2/2013 Ημερίδα  στο 1ο Μειονοτικό σχολείο με τον  αρμόδιο σχολικό σύμβουλο με θέμα: «Αναγνώριση – αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών – εργαλεία». (Εισηγητές : εκπαιδευτικοί π/θμιας εκπαίδευσης)

12/2/2013 Ημερίδα στο 1ο Μειονοτικό σχολείο με τον  αρμόδιο σχολικό σύμβουλο με θέμα: «Διαχείρηση προβλημάτων στη σχολική τάξη».  (Εισηγήτριες: ψυχολόγοι)

18/2/2013 Ημερίδα στο 1ο Μειονοτικό σχολείο με τον  αρμόδιο σχολικό σύμβουλο με θέμα: «Διαχείρηση προβλημάτων στη σχολική τάξη».  (Εισηγήτριες: ψυχολόγοι)

19/2/2013 Ημερίδα  στο 1ο Μειονοτικό σχολείο με τον  αρμόδιο σχολικό σύμβουλο με θέμα: «Αναγνώριση – αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών – εργαλεία». (Εισηγητές : εκπαιδευτικοί π/θμιας εκπαίδευσης)

21/2/2013 Ημερίδα στο 1ο Μειονοτικό σχολείο με τον  αρμόδιο σχολικό σύμβουλο με θέμα: «Διαχείρηση προβλημάτων στη σχολική τάξη».  (Εισηγήτριες: ψυχολόγοι)

6/3/2013 Ημερίδα στο 2ο ΔΣ Ξάνθης με την αρμόδια σχολική σύμβουλο με θέμα: «Επιθετικότητα και συμπεριφορά μαθητών». (Εισηγήτριες: ψυχολόγοι)

19/3/2013 Ημερίδα με την σχολική σύμβουλο αρμόδια σχολική σύμβουλο στο 15ο & 20ο ΔΣ. Θέμα: «Σχολική Βία και διαχείρισή της στα πλαίσια του σχολείου» (Εισηγήτριες: ψυχολόγοι)

31/3/2013 Ημερίδα, σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων Παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες Ν. Ξάνθης, τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης και το Διδασκαλικό Σύλλογο Ν. Ξάνθης, στο 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης με θέμα: «Ενδείξεις Μαθησιακών Δυσκολιών και Διαφοροποιημένη Διδασκαλία».

17/4/2013 Ημερίδα στο 2ο Δημοτικό σχολείο Ξάνθης με θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες» (Εισηγητές: εκπαιδευτικοί π/θμιας εκπαίδευσης)

19/4/2013 Ενημερωτική συνάντηση (στο χώρο του ΚΕ.Δ.Δ.Υ ) με μαθητές Λυκείου που παίρνουν μέρος στις Πανελλήνιες εξετάσεις και εξετάζονται προφορικά, με την επιστημονική ομάδα του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ξάνθης

 

Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ (Αρ.12, παρ. 4, Υπ. Απ. Γ6/4494, 2001)

1. Συμμετοχή του Αν. Προϊσταμένου στην εξειδικευμένη επιμόρφωση με θέμα την εκπαίδευση μαθητών με τυφλοκώφωση και μαθητών με τύφλωση και επιπρόσθετες αναπηρίες, που έγινε στη Θεσσαλονίκη (στις 30, 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου) στις εγκαταστάσεις του  Ειδικού Δημοτικού  Τυφλών Θεσσαλονίκης «ΗΛΙΟΣ».

2. Συμμετοχή της εκπαιδευτικού προσχολικής αγωγής και της εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πρόγραμμα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ/COMENIUS – Πολυμερείς σχολικές συμπράξεις, τον Οκτώβριο του 2012 (στην Ισπανία) και τον Φεβρουάριο του 2013 (στην Φιλανδία) αντίστοιχα.

3. Παρακολούθηση από την εκπαιδευτικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής που έγινε στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2013.

 

 

Γ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ

(Αρ. 12, εδ. ι, ιβ, ιγπαρ. 2, Υπ. Απ. Γ6/4494, 2001)

Συνεργασία με:

 1. Αντιπεριφερειάρχη
 2. Περιφερειακή Διεύθυνση Αν. Μακεδονίας & Θράκης.
 3. Διεύθυνση Α/θμιας και Δ/θμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
 4. Διευθύντρια οικονομικών υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
 5. Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής Η΄ Περιφέρειας.
 6. Με τους 4 Σχολικούς Συμβούλους  Α/θμιας εκπαίδευσης.
 7. ΚΕΔΔΥ  της Περιφέρειας
 8. Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων σχολείων του Ν. Ξάνθης.
 9. Σύλλογο Κωφών και Βαρήκοων, Σύλλογο Τυφλών  και τον Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα.
 10. Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Ν. Ξάνθης.
 11. Μονάδες κοινωνικής μέριμνας Ν. Ξάνθης
 12. Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» Ν. Ξάνθης
 13. Κοινωνική Υπηρεσία Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης και Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.
 14. ΚΕΦΙΑΠ Ξάνθης.
 15. Παιδοψυχιατρικό τμήμα, Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης
 16. Κέντρα Ψυχικής Υγείας Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Αλεξανδρούπολης.
 17. Τμήμα Αλληλεγγύης Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ν. Ξάνθης
 18. Ιατροκοινωνικό Κέντρο Δροσερού Ξάνθης
 19. Κέντρο Υποστήριξης και Φροντίδας  Φτωχών οικογενειών με Παιδιά Δροσερού.
 20. ΚΕ.Π.Α (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) Ν. Ξάνθης
 21. Εισαγγελέα και επιμελήτρια ανηλίκων Ν. Ξάνθης.
 22. Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης
 23. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 24. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης
 25. ΙΚΑ Θεσσαλονίκης – Κέντρο παιδοψυχικής υγιεινής.

Προβλήματα

Δεν υπήρχαν προβλήματα στη συνεργασία μας με άλλους φορείς.

 

 

 Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -ΣΧΟΛΙΑ

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πιστεύουμε ότι η υπηρεσία μας θα παρείχε ολοκληρωμένη υποστήριξη στους μαθητές, τις οικογένειες και τα σχολεία αν στελεχωνόταν από 3 ψυχολόγους, 3 κοιν. λειτουργούς, 3 εκπ/κους α/θμιας εκπ/σης, 1 εκπ/κο προσχολικής αγωγής, 2 εκπ/κούς β/θμιας εκπ/σης, 1 παιδοψυχίατρο και 1 θεραπευτή λόγου.

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κάλυψη των οργανικών κενών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού άμεσα με αποσπάσεις.

Στελέχωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 3699/2008.

Συνεργασία με τα ΚΕΔΔΥ της Περιφέρειας ώστε να γίνουν σεμινάρια σχετικά με θέματα που αφορούν τις ειδικότητες.

Συναντήσεις σε τακτική βάση των ειδικοτήτων, όπου θα υπάρχει επόπτης (επιστημονικός σύμβουλος) για κάθε ειδικότητα.

Επιμόρφωση του προσωπικού του ΚΕΔΔΥ κατά προτεραιότητα (συμμετοχή σε όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα ειδικής αγωγής κατά παρέκκλιση του αριθμού των συμμετεχόντων).

ΣΧΟΛΙΑ

Θεωρούμε απαραίτητη την ίδρυση οργανικών θέσεων ψυχολόγων και κοιν. λειτουργών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι ανήκοντες στα ΚΕΔΔΥ να προσφέρουν έργο στα σχολεία της Περιφέρειας.