Διαδικασία παραπομπής μαθητών

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις στις εξής περιπτώσεις:

α) Ύστερα από αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 17. Στην περίπτωση αυτή, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζεται με τη σχολική μονάδα.

β) Ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Ε.Δ.Υ ή, εάν δεν υφίσταται, του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

γ) Όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δράσεις διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών.

ν. 4823/2021, άρθ. 11, παρ. 7

Όταν υφίσταται ΕΔΥ στο σχολείο

  • Ύστερα από αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 17. Στην περίπτωση αυτή, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζεται με τη σχολική μονάδα.
  • Οι γονείς ή κηδεμόνες καλούνται στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. και στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους. Από την εισήγηση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου πρέπει να προκύπτει η περιγραφική-εκπαιδευτική αξιολόγηση του μαθητή. Στην εισήγηση προσαρτάται η δήλωση συναίνεσης των γονέων ή κηδεμόνων για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης.
  • Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εκτός από περιπτώσεις ατομικής αξιολόγησης και υποστήριξης, διερευνούν και αιτήματα, που υποβάλλονται από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων και αφορούν σε θέματα των αρμοδιοτήτων τους. Τα αιτήματα αυτά συνοδεύονται από το σχετικό πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής παρέμβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., περιγραφική έκθεση των μέτρων που έχουν ληφθεί από τη σχολική μονάδα για το προς παρέμβαση θέμα και τα σχετικά αποτελέσματα.

ν. 4823/2021, άρθ. 11

committee-meetings[1]

Όταν δεν υφίσταται ΕΔΥ στο σχολείο

  • Δήλωση συναίνεσης των γονέων ή κηδεμόνων για την αξιολόγηση του παιδιού του από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
  • Αντίγραφο πρακτικού συλλόγου διδασκόντων, με τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου για την παραπομπή.
  • Περιγραφική εκπαιδευτική έκθεση

Σας υπενθυμίζουμε πως οι μαθητές και μαθήτριες που η χαμηλή επίδοσή τους συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι παραπάνω κατηγορίες πρέπει να υποστηρίζονται από Τάξεις Υποδοχής και Ενισχυτική διδασκαλία.

ν. 2817/2000 και Ν. 3699/2008