Αναπηρίες Ακοής (Κώφωση)

Οι μαθητές με προβλήματα ακοής διακρίνονται σε αυτούς που έχουν παροδικά προβλήματα ακοής και σε μαθητές που έχουν μόνιμες ακουστικές βλάβες.

1) Κωφοί - Βαρήκοοι μαθητές

Οι μαθητές με προβλήματα ακοής   διακρίνονται σε αυτούς που έχουν παροδικά προβλήματα ακοής και σε μαθητές που έχουν μόνιμες ακουστικές βλάβες.

Τα παιδιά με μόνιμες ακουστικές βλάβες διακρίνονται βάσει δύο κριτηρίων. Α) Την ηλικία της ακουστικής απώλειας και Β) Το βαθμό της ακουστικής απώ­λειας

Προγλωσσικά Κωφά - Βαρήκοα παιδιά

Α) Η ηλικία της απώλειας κατηγοριοποιεί τα παιδιά σε:

Προγλωσσικά Κωφά-Βαρήκοα παιδιά που έχουν σοβαρές μόνιμες και διαγνωσμένες βαρηκοΐες από τη βρεφική τους ηλικία και αποτελούν έναν πληθυσμό με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μέσα στο γενικότερο πληθυσμό των ατόμων με προβλήματα ακοής. Τα παι­διά αυτά έχουν γεννηθεί κωφά ή βαρήκοα ή έχουν χάσει την ακοή τους στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, συνήθως πριν μάθουν να μιλάνε. Για το λόγο αυτό χαρακτηρίζονται ως προγλωσσικά κωφά ή βαρήκοα παιδιά. Ο αριθμός των παιδιών αυτών είναι αρκετά μικρός. Ένα στα 1.000 γεν­νιέται κωφό, ενώ 2-3 στα 1000 χάνει την ακοή του πριν μάθει να μιλάει, δηλαδή, πριν την ηλικία των 3 χρόνων. Επίσης η πλειοψηφία των προγλωσσικά κωφών παιδιών, δηλαδή το 90% των παι­διών αυτών προέρχεται από ακούοντες γονείς και μόνο το 10% έχει έναν Κωφό γονέα. Το γεγονός ότι τα περισσότερα προγλωσσικά κωφά παιδιά μεγαλώνουν σε οικογένειες που δε γνωρίζουν πώς να επικοινωνήσουν με το παιδί τους, υποδεικνύει την ανάγκη συστηματικής βοήθειας προς την οικογένεια, έτσι ώστε να βοηθηθεί το κωφό παιδί να κατακτήσει τη γλώσσα του (ομιλούμενη ή νοηματική) έγκαιρα, δηλαδή, στην ηλικία των πρώτων 3-4 χρόνων, που είναι η κρίσιμη για την κατάκτηση της γλώσσας.

Μεταγλωσσικά Κωφά-Βαρήκοα παιδιάχαρακτηρίζονται τα παιδιά αυτά που έχουν χάσει την ακοή τους μετά την κατάκτηση της γλώσσας, δηλαδή μετά την ηλικία των 3-4 χρόνων. Οι ανάγκες των παιδιών αυτών διαφοροποιού­νται αφού έχουν συνήθως κατακτήσει τη γλώσσα πριν χάσουν την ακοή τους, έχουν μάθει να επικοινωνούν με το περιβάλλον τους και έχουν επομένως κατακτήσει αρκετές βασικές γνώσεις και δεξιότητες. Παρ’ όλα αυτά, τα παιδιά που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία χρειάζονται στήριξη και βοήθεια στον τομέα της επικοινωνίας και της μάθησης γενι­κότερα.

Β) Ο βαθμός της ακουστικής απώλειας διαφοροποιεί τον πληθυσμό των κωφών παιδιών σε παιδιά με σοβαρές βαρηκοΐες και πλήρη κώφωση και σε παιδιά με ελαφριές και μέτριες βαρηκοΐες. Παρ’ όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο να δο­θούν ορισμοί με βάση το βαθμό της ακουστικής απώλειας, γιατί η ακου­στική απώλεια υπάρχει σε ένα συνεχές και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Έτσι είναι πολύ δύσκολο να καθορίσει κανείς ποιος είναι «κωφός» και ποιος είναι «βαρήκοος». Για λόγους οι οποίοι εξυπηρετούν την αξιολόγηση και καθορίζουν το είδος της παρέμβασης υιοθετούνται, κυρίως από τους εκπαιδευτικούς οι παρακάτω λειτουργικοί ορισμοί :

Κωφός είναι αυτός που είτε φοράει ακουστικά είτε όχι, δεν αντιλαμβάνεται την ομι­λία με την ακοή του μόνο. Χρησιμοποιεί κύρια το οπτικό κανάλι για να αντιληφθεί τους συνομιλητές του (χειλεανάγνωση[1], νοηματική γλώσσα, γραπτή γλώσσα). Η ακουστική βλάβη στις περιπτώσεις αυτές είναι πολύ μεγάλη

Βαρήκοος είναι αυτός που είτε φοράει ακουστικά είτε όχι, δυσκολεύεται να αντιλη- φθεί την ομιλία με την ακοή του μόνο. Πάντως το μεγαλύτερο ποσοστό των πληροφοριών της ομιλίας το αντιλαμβάνεται με την ακοή του. Η ακουστική βλάβη στις περιπτώσεις αυτές είναι μέτρια έως σοβαρή.

Σε γενικές γραμμές και σύμφωνα με το λειτουργικό ορισμό:

Κωφός είναι αυτός που έχει σοβαρή ή καθολική απώλεια ακοής και στα δύο αυ­τιά και επικοινωνεί κυρίως μέσω της νοηματικής γλώσσας.

Βαρήκοος είναι αυτός που έχει ελαφρά, σοβαρή ή καθολική απώλεια ακοής στο ένα ή και στα δύο αυτιά και επικοινωνεί μέσω του ακουστικού καναλιού συχνά με τη χρήση ακουστικών βαρηκοΐας. Έχει συνήθως ευδιάκριτη ομιλία.

Τα παραπάνω προέρχονται από το έργο « Η ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ /ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ»

Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 Λαμπροπούλου Βενετία: Καθηγήτρια Αγωγής Κωφών Πανεπιστημίου Πατρών

Χατζηκακού Κικα: Εκπαιδευτικός Κωφών Παιδιών ( Ph.D )

Βλάχου Γιώτα: Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής (Μ.Α) ΠΑΤΡΑ- 2003

2)  ΚΩΦΟΙ- ΒΑΡΗΚΟΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ  (Αναλυτικά προγράμματα)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΕΡΟΣ 1)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΕΡΟΣ 2)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΕΡΟΣ 3)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΕΡΟΣ 4)

[1]  Η Χειλεανάγνωση συνίσταται στο να παρατηρεί κάποιος τα χείλη και το πρόσωπο του ομι­λητή και να «διαβάζει» την ομιλία του. Αφού τα άτομα με πρόβλημα ακοής συνήθως δεν μπορούν να ακούσουν την ομιλία όπως προφέρεται, χρησιμοποιούν τα μάτια τους, προσπα­θώντας να καταλάβουν αυτό που δεν μπορούν ν’ ακούσουν.